Tên tài liệu

Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu để thiết kế xây dựng đê biển Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

Mô tả

Ứng dụng kết quả nghiên cứu để thiết kế xây dựng đê biển Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực

Đê biển

Nguồn tài liệu

Viện Khoa học và Thủy lợi Miền Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt