Tên tài liệu

Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Mô tả

Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Lĩnh vực

Môi trường

Nguồn tài liệu

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt