Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Mô tả

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Lĩnh vực

Quản lý tổng hợp vùng bờ

Nguồn tài liệu

Bộ Thủy sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt