Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ Miền Trung Việt Nam làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý

Mô tả

Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ Miền Trung Việt Nam làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý

Lĩnh vực

Môi trường đầm phá ven bờ

Nguồn tài liệu

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt