Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa

Mô tả

Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa

Lĩnh vực

Nguồn lợi sinh vật biển và môi trường vùng biển

Nguồn tài liệu

Bộ Thủy sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt