Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường Vịnh Phan Thiết

Mô tả

Hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường Vịnh Phan Thiết; tỷ lệ 1:200.000

Lĩnh vực

Tài nguyên Môi trường

Nguồn tài liệu

Bộ Khoa học Công nghệ

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt