Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết địa chất tầng nông, địa mạo, trầm tích tầng mặt và địa hóa môi trường Vịnh Bắc Bộ

Mô tả

Địa chất tầng nông, địa mạo, trầm tích tầng mặt và địa hóa môi trường Vịnh Bắc Bộ

Lĩnh vực

Địa chất biển

Nguồn tài liệu

Liên đoàn Địa chất biển

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt