Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp Các tài liệu về thiết bị thoát rùa thoát cá con

Mô tả

Các tài liệu về thiết bị thoát rùa thoát cá con

Lĩnh vực

Nghiên cứu Hải sản

Nguồn tài liệu

Bộ Thủy sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt