Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000 ) tập 2

Mô tả

Chương trình biển 48.06 - Tập 2 (1981-1985)

Lĩnh vực

Chương trình biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt