Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp kết quả chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường vịnh Tiên Yên - Hà Côi

Mô tả

Kết quả chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ và Thuyết minh tài nguyên môi trường vịnh Tiên Yên - Hà Côi

Lĩnh vực

Địa Chất Môi Trường

Nguồn tài liệu

Cục địa chất khoáng sản Việt Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt