Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tr nghiên cứu cấp Nhà Nước (1977 - 2000) tập 3

Mô tả

Chương trình biển 48B - Tập 3 (1986-1990)

Lĩnh vực

Chương trình biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt