Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000 ) tập 1

Mô tả

Trương trình biển Thuận Hải - Minh Hải - Tập 1 (1977-1980)

Lĩnh vực

Chương trình biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt