Tên tài liệu

Báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài khoa học Xác định địa chất - địa mạo, xây dựng phương án mở luồng vào một số đảo sản hô

Mô tả

Xác định địa chất - địa mạo, xây dựng phương án mở luồng vào một số đảo sản hô

Lĩnh vực

Địa chất, địa mạo

Nguồn tài liệu

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt