Tên tài liệu

Báo cáo kết quả thu thập, phân tích số liệu hóa học - Môi trường nước biển Vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay

Mô tả

Thu thập, phân tích số liệu hóa học - Môi trường nước biển Vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay

Lĩnh vực

Môi trường nước biển

Nguồn tài liệu

Chương trình Nghiên cứu KHCN Biển KC-09

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt