Tên tài liệu

Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng đê biển đe cửa sông ngăn mặn và điều tra khảo sát thu thập tài liệu cơ bản

Mô tả

Hiện trạng đê biển đê cửa sông ngăn mặn và điều tra khảo sát thu thập tài liệu cơ bản

Lĩnh vực

Thuỷ Sản

Nguồn tài liệu

Viện khoa học thuỷ lợi

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt