Tên tài liệu

Báo cáo hoạt động và kết quả thực hiện đề tài Bảo tồn thiên nhiên biển

Mô tả

Hoạt động và kết quả thực hiện Bảo tồn thiên nhiên biển

Lĩnh vực

Bảo tồn thiên nhiên biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt