Tên tài liệu

Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả môi trường kinh tế - xã hội vào môi trường sinh thái

Mô tả

Đánh giá sơ bộ hiệu quả môi trường kinh tế - xã hội vào môi trường sinh thái

Lĩnh vực

Thuỷ lợi

Nguồn tài liệu

Viện khoa học thuỷ lợi miền nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt