Tên tài liệu

Báo cáo đặc điểm địa hình địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1 - 500000

Mô tả

Đặc điểm địa hình địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1 - 500000

Lĩnh vực

Địa Chất Môi Trường

Nguồn tài liệu

Cục địa chất khoáng sản Việt Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt