Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề xác định các vấn đề/ lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Các vấn đề/lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt