Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề về vai trò của cộng đồng địa phương trong việc quản lý vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Vai trò của cộng đồng địa phương trong việc quản lý vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt