Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề tổng quan về các nguyên tắc phân vùng chức năng sử dụng vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Tổng quan về các nguyên tắc phân vùng chức năng sử dụng vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt