Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề tính chỉ số bền vững cho vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Chỉ số bền vững cho vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt