Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề thử đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Đánh giá thử năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt