Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề đánh giá môi trường tổng thể vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Đánh giá môi trường tổng thể vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Địa Chất Môi Trường

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt