Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề đánh giá chi phí - lợi ích mở rộng theo 03 tuyến vùng bờ Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Đánh giá chi phí - lợi ích mở rộng theo 03 tuyến vùng bờ Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt