Tên tài liệu

Báo cáo chuyến công tác tháng 7 -8 năm 2006 tại Nha Trang

Mô tả

Báo cáo công tác tháng 7 -8 năm 2006 tại Nha Trang

Lĩnh vực

Thuỷ Sản

Nguồn tài liệu

viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt