Tên dự án

Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Mã dự án

22

Giá

2

Ngăn