Tên dự án

Hợp tác quốc tế với CAMPUCHIA, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan quan trọng công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

2014

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

17/4/2014

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

DA khác

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (11)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13800 Đề cương thuyết minh dự án giấy Trang
13801 Báo cáo tổng kết dự án giấy Trang
13802 Xây dựng đề xuất hợp tác phối hợp trong lĩnh vực chuẩn bị, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển với các tổ chức, cá nhân quốc tế có liên quan. giấy Trang
13803 Xác định, phân tích, đánh giá các vấn đề, nội dung đề xuất hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển Việt Nam. giấy Trang
13804 Xây dựng đề xuất hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Thái Lan, Campuchia trong chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu. giấy Trang
13805 Rà soát, đánh giá việc triển khai hợp tác, phối hợp theo quy định của Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng ứng phó tràn dầu vùng vịnh Thái Lan. giấy Trang
13806 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng ứng phó tràn dầu tại vùng vịnh Thái Lan tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2011. giấy Trang
13807 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng ứng phó tràn dầu tại vùng vịnh Thái Lan tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2012. giấy Trang
13808 Báo cáo kết quả dịch các tài liệu về kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của một số quốc gia và tổ chức trên thế giới và khu vực. giấy Trang
13809 Báo cáo kết quả đoàn công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 các cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vịnh Thái Lan. giấy Trang
13810 Báo cáo kết quả đoàn công tác đi Campuchia tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 các cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vịnh Thái Lan giấy Trang