Tên dự án

Chương trình hợp tác quốc tế điều tra, khảo sát tài nguyên - môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41278

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-19.006

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (2)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11574 Báo cáo tổng kết .doc Trang 2012
11575 Báo cáo tóm tắt .doc Trang 2012