Tên dự án

Hợp tác Việt Nam – Trung Quốc về điều tra khảo sát tài nguyên - môi trường biển khu vực Vịnh Bắc Bộ

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41278

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-19.005

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (2)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11572 Báo cáo tổng kết .doc Trang 2011
11573 Báo cáo tóm tắt .doc Trang 2011