Tên dự án

Xây dựng và ban hành Chính sách và Hướng dẫn kỹ thuật về Quản lý tổng hợp đới bờ

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2015

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

01/12/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (100)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14015 Báo cáo tổng kết dự án .doc Quyển 2015
14016 Hướng dẫn kỹ thuật về Hồ sơ (môi trường) đới bờ .doc Quyển 2015
14017 Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá nhanh môi trường ven biển (RACE) .doc Quyển 2015
14018 Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng chiến lược QLTHĐB cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14019 Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược QLTHĐB cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14020 Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro môi trường đới bờ .doc Quyển 2015
14021 Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ QLTHĐB .doc Quyển 2015
14022 Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chương trình truyền thông tổng hợp và nâng cao nhận thức cộng đồng về QLTHĐB .doc Quyển 2015
14023 Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng chương trình quan trắc tài nguyên - môi trường ven biển tổng hợp .doc Quyển 2015
14024 Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng quan hệ đối tác nhà nước - doanh nghiệp cho đầu tư công tác bảo vệ môi trường vùng ven biển .doc Quyển 2015
14025 Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá tổ chức và thể chế cho tăng cường QLTHĐB .doc Quyển 2015
14026 Hướng dẫn kỹ thuật về phân vùng sử dụng không gian đới bờ theo chức năng cho cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14027 Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng chương trình đào tạo và tập huấn về QLTHĐB .doc Quyển 2015
14028 Chính sách về hoàn thiện tổ chức, thể chế và cơ chế điều phối QLTHĐB .doc Quyển 2015
14029 Chính sách về hỗ trợ tài chính cho QLTHĐB .doc Quyển 2015
14030 Chính sách về đào tạo và tăng cường năng lực về QLTHĐB .doc Quyển 2015
14031 Chính sách về nâng cao nhận thức cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan .doc Quyển 2015
14032 Chính sách về sử dụng nguồn lực kỹ thuật trong nước và quốc tế .doc Quyển 2015
14033 Xây dựng nội dung cho phần "Đặc điểm dân cư và xã hội dải ven bờ " .doc Quyển 2015
14034 Xây dựng nội dung cho phần "Đặc điểm phát triển kinh tế dải ven bờ" .doc Quyển 2015
14035 Xây dựng nội dung cho phần "Các mâu thuẫn, xung đột trong sử dụng tài nguyên và môi trường tại dải ven bờ" .doc Quyển 2015
14036 Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ ảnh hưởng tới xây dựng chính sách và hướng dẫn QLTHĐB .doc Quyển 2015
14037 Hiện trạng quản lý đới bờ của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ ảnh hưởng tới xây dựng chính sách và hướng dẫn QLTHĐB .doc Quyển 2015
14038 Năng lực quản lý tổng hợp đới bờ của các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ .doc Quyển 2015
14039 Nhận thức và sự tham gia của cộng đồng tại các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ trong QLTHĐB .doc Quyển 2015
14040 Các chính sách liên quan đến QLTHĐB đang được áp dụng tại các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ .doc Quyển 2015
14041 Xác định các rào cản cho việc triển khai quản lý tổng hợp đới bờ tại các cấp .doc Quyển 2015
14042 Các bước xây dựng chính sách và hướng dẫn huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên vào quá trình xây dựng chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý tổng hợp đới bờ .doc Quyển 2015
14043 Biện pháp huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên vào quá trình xây dựng chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý tổng hợp đới bờ .doc Quyển 2015
14044 Đánh giá các chính sách quản lý tổng hợp đới bờ ở quốc tế .doc Quyển 2015
14045 Những bài học kinh nghiệm về chính sách quản lý tổng hợp đới bờ ở quốc tế .doc Quyển 2015
14046 Những hướng dẫn thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ ở quốc tế .doc Quyển 2015
14047 Đề xuất cấu trúc, nội dung cho chính sách quản lý tổng hợp đới bờ của Việt Nam .doc Quyển 2015
14048 Đề xuất cấu trúc, nội dung cho hướng dẫn kỹ thuật quản lý tổng hợp đới bờ của Việt Nam .doc Quyển 2015
14049 Đánh giá các hướng dẫn về cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan từ trung ương, ngành, địa phương trong quản lý tổng hợp vùng ven biển .doc Quyển 2015
14050 Đánh giá các hướng dẫn thực hiện huy động kinh phí phục vụ quản lý tổng hợp .doc Quyển 2015
14051 Đánh giá các hướng dẫn thực hiện quản lý kinh phí phục vụ quản lý tổng hợp .doc Quyển 2015
14052 Đánh giá các công cụ kinh tế trong quản lý tổng hợp vùng ven biển .doc Quyển 2015
14053 Hướng dẫn áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý tổng hợp vùng ven biển .doc Quyển 2015
14054 Đánh giá các hướng dẫn triển khai tăng cường năng lực quản lý tổng hợp đới bờ cho các cơ quan chính quyền cấp tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2015
14055 Đánh giá các hướng dẫn triển khai tăng cường năng lực quản lý tổng hợp đới bờ cho các cấp chính quyền tại các huyện ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2015
14056 Đánh giá các hướng dẫn triển khai nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng ven biển cho cộng đồng tại các huyện ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2015
14057 Đánh giá các hướng dẫn triển khai công tác vận động sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý tổng hợp vùng ven biển .doc Quyển 2015
14058 Đánh giá các hướng dẫn trong giải quyết mâu thuẫn về sử dụng tài nguyên ven biển giữa các ngành kinh tế biển .doc Quyển 2015
14059 Đánh giá các hướng dẫn trong giải quyết mâu thuẫn về sử dụng tài nguyên ven biển giữa các địa phương với nhau .doc Quyển 2015
14060 Đánh giá sự phối hợp giữa quản lý tổng hợp vùng ven biển với các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên khác .doc Quyển 2015
14061 Đề xuất nội dung phối hợp giữa quản lý tổng hợp vùng ven biển với các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên khác .doc Quyển 2015
14062 Đánh giá cơ chế phối hợp sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tại các địa phương ven biển .doc Quyển 2015
14063 Phân tích, đánh giá tình phù hợp của công cụ xây dựng hồ sơ (môi trường) đới bờ .doc Quyển 2015
14064 Phân tích, đánh giá tình phù hợp của công cụ đánh giá nhanh môi trường (RACE) ven biển .doc Quyển 2015
14065 Phân tích, đánh giá tình phù hợp của công cụ xây dựng chiến lược QLTHĐB cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14066 Phân tích, đánh giá tình phù hợp của công cụ xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược QLTHĐB cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14067 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ đánh giá rủi ro môi trường đới bờ .doc Quyển 2015
14068 Phân tích, đánh giá sự phù hợp của công cụ xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ QLTHĐB .doc Quyển 2015
14069 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ xây dựng chương trình truyền thông tổng hợp và nâng cao nhận thức cộng đồng về QLTHĐB .doc Quyển 2015
14070 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ xây dựng chương trình quan trắc tài nguyên - môi trường ven biển tổng hợp .doc Quyển 2015
14071 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ xây dựng chương trình đào tạo và tập huấn về QLTHĐB .doc Quyển 2015
14072 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ xây dựng quan hệ đối tác nhà nước - doanh nghiệp cho đầu tư công tác bảo vệ môi trường vùng ven biển .doc Quyển 2015
14073 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ đánh giá về tổ chức và thể chế cho tăng cường QLTHĐB .doc Quyển 2015
14074 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của công cụ phân vùng sử dụng không gian đới bờ theo chức năng cho cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14075 Xây dựng khung nội dung của trang thông tin vùng bờ cấp tỉnh .doc Quyển 2015
14076 Báo cáo khảo sát Đà Nẵng .doc Quyển 2015
14077 Báo cáo khảo sát Khánh Hòa, Bình Thuận .doc Quyển 2015
14078 Báo cáo khảo sát Nghệ An .doc Quyển 2015
14079 Báo cáo khảo sát Quảng Nam .doc Quyển 2015
14080 Báo cáo khảo sát Thanh Hóa .doc Quyển 2015
14081 Báo cáo khảo sát Thừa Thiên Huế .doc Quyển 2015
14082 Báo cáo lớp tập huấn Hà Nội .doc Quyển 2015
14083 Báo cáo lớp tập huấn Đà Nẵng .doc Quyển 2015
14084 Báo cáo lớp tập huấn Quảng Bình .doc Quyển 2015
14085 Thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ ở Xiamen, Trung Quốc .doc Quyển 2015
14086 Phát huy thành quả Quản lý Tổng hợp Vùng bờ (Chương trình Khu vực về Ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm các biển Đông Á và trung tâm quản lý đới bờ Philippin) .doc Quyển 2015
14087 Đánh giá Quản lý tổng hợp đới bờ (ICZM) ở Châu Âu .doc Quyển 2015
14088 Các biện pháp/công cụ quản lý môi trường cho ICZM .doc Quyển 2015
14089 Tiến triển trong việc thực hiện Đề xuất ICZM của EU .doc Quyển 2015
14090 Động lực Quản lý tổng hợp đới bờ .doc Quyển 2015
14091 Các luật liên quan đến biển .doc Quyển 2015
14092 Đề cương quy hoạch phát triển sự nghiệp biển quốc gia .doc Quyển 2015
14093 Các quy định hành chính pháp quy liên quan đến biển .doc Quyển 2015
14094 Biện pháp thực thi Điều lệ quản lý bảo vệ môi trường khai thác thăm dò dầu khí Cộng hòa nhân dân Trung Hoa .doc Quyển 2015
14095 Bảo vệ môi trường biển và vùng bờ khỏi các hoạt động từ đất liền .doc Quyển 2015
14096 Tài liệu giới thiệu: Quản lý tổng hợp vùng bờ .doc Quyển 2015
14097 Quản lý tổng hợp đới bờ ở Hà Lan .doc Quyển 2015
14098 Biến đổi khí hậu và sự ứng phó - tổng quan về hiện trạng Khoa học và các sáng kiến quốc tế .doc Quyển 2015
14099 Báo cáo triển vọng Đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ 3 .doc Quyển 2015
14100 Tài liệu hướng dẫn thực hiện công ước Ramsar, tái bản lần thứ tư .doc Quyển 2015
14101 Địa lý hệ sinh thái, phần I: Biển và đới bờ .doc Quyển 2015
14102 Sinh thái học hệ sinh thái .doc Quyển 2015
14103 Phân cấp quản lý dải ven biển ở Malaysia và Indonesia : Đánh giá so sánh .doc Quyển 2015
14104 Cách tiếp cận mới trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững vùng biển các nước Đông Á, và thực hiện kế hoạch triển khai .doc Quyển 2015
14105 Các bước thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ và những thành công điển hình trong việc triển khai tại châu âu .doc Quyển 2015
14106 Định hướng liên kết giữa các quốc gia có biển để thực hiện Quản lý tổng hợp đới bờ trong từng giai đoạn .doc Quyển 2015
14107 12 thông điệp về đất ngập nước .doc Quyển 2015
14108 Phân tích Kinh tế và Chính sách cho vấn đề môi trường .doc Quyển 2015
14109 Chiến lược để tăng cường hiệu quả của môi trường và tính bền vững trong chính sách của UNDP, chương trình, và các quá trình hoạt động liên quan .doc Quyển 2015
14110 Quản lý tài nguyên phân cấp tự nhiên:Hướng tới một tầm nhìn được chia sẻ và chiến lược chung .doc Quyển 2015
14111 Chính sách môi trường quốc gia Ghana .doc Quyển 2015
14112 Xây dựng năng lực cho các quản trị thích ứng của hệ sinh thái ven biển: Một ưu tiên cho thế kỷ 21 .doc Quyển 2015
14113 Các vấn đề về đại dương và vùng ven biển và các chính sách ở Caribbean .doc Quyển 2015
14114 Tóm tắt quỹ hợp tác đầu tư về đề xuất từ quỹ cơ sở môi trường toàn cầu trong số USD 30 triệu thuộc quỹ đầu tư 85 triệu cho phát triển đối tác các bên trong hệ sinh thái biển Địa Trung Hải .doc Quyển 2015