Tên dự án

Tập huấn về khắc phục và giải quyết hậu quả sự số tràn dầu trên biển theo quy định của chương trình khung.

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

2014

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

23/4/2014

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

DA khác

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (19)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13781 Thuyết minh dự án được phê duyệt (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) .doc Trang
13782 Bộ tài liệu Tập huấn về khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển theo quy định của chương trình khung. .doc Trang
13783 Báo cáo tổng kết dự án .doc Trang
13784 Dầu và tính chất của dầu tràn trong môi trường biển .doc Trang
13785 Tác động sinh học của ô nhiễm dầu đến trầm tích biển, rừng ngập mặn, đầm lầy, các rạn san hô, hệ sinh thái khác .doc Trang
13786 Ảnh hưởng do ô nhiễm dầu gây ra đến kinh tế, xã hội .doc Trang
13787 Cơ sở pháp lý cho hoạt động khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu tại Việt Nam .doc Trang
13788 Kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13789 Lựa chọn phương án khắc phục sự cố tràn dầu dựa trên lợi ích môi trường .doc Trang
13790 Tổ chức làm sạch môi trường do dầu tràn vào bờ biển .doc Trang
13791 Quản lý chất thải ô nhiễm dầu trong khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13792 Bảo đảm an toàn trong hoạt động khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13793 Hướng dẫn xây dựng bài tập khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13794 Chất phân tán; Hệ thống bản đồ nhậy cảm dầu tràn trong khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
13795 Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu .doc Trang
13796 Hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý môi trường biển trong phối hợp khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu .doc Trang
13797 Phối hợp quốc tế (Thailand và Camphuchia) trong khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD tại vùng vịnh Thái Lan .doc Trang
13798 IMO manualmon oil pollution (section II), contigency planning giấy, bản dịch Trang
13799 IMO manualmon oil pollution (section VI), combating oil spills giấy, bản dịch Trang