Tên dự án

Điều tra, khảo sát bằng tàu nghiên cứu biển năm 2014 tại vùng biển khu vực Trung bộ

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2015

Năm kết thúc

2015

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

42046

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

DA khác

Người nhập số liệu

Thư

Giá