Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Hoàng Sa

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.003

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (46)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
12887 Bản đồ nền Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12888 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Móng - Theo thời gian (TWT) Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12889 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Oligocen - Theo thời gian (TWT) Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12890 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen dưới - Theo thời gian (TWT) Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12891 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen giữa - Theo thời gian (TWT) Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12892 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen trên - Theo thời gian (TWT) Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12893 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Móng theo độ sâu Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12894 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Oligocen theo độ sâu Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12895 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen dưới theo độ sâu Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12896 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen giữa theo độ sâu Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12897 Bản đồ cấu trúc nóc tầng Miocen trên theo độ sâu Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12898 Bản đồ độ sâu đáy biển - Theo kết quả minh giải tài liệu địa chấn Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12899 Bản đồ độ sâu đáy biển - Theo Hải Quân Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12900 Bản đồ bề dày trầm tích tập Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12901 Bản đồ bề dày trầm tích tập Miocen dưới Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12902 Bản đồ bề dày trầm tích tập Miocen giữa Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12903 Bản đồ bề dày trầm tích tập Miocen trên Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12904 Bản đồ bề dày trầm tích tập Pliocen và Đệ Tứ Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12905 Bản đồ bề dày trầm tích Đệ Tam khu vực Hoàng Sa Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12906 Bản đồ phân bố cổ địa lý tướng đá dự kiến trầm tích Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12907 Bản đồ phân bố cổ địa lý tướng đá dự kiến trầm tích Miocen dưới Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12908 Bản đồ phân bố hệ thống đứt gãy Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12909 Bản đồ trưởng thành đáy tầng đá mẹ Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12910 Bản đồ trưởng thành nóc tầng đá mẹ Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12911 Bản đồ thời gian bắt đầu trưởng thành tại đáy tầng đá mẹ Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12912 Bản đồ thời gian bắt đầu trưởng thành tại nóc tầng đá mẹ Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12913 Bản đồ thời gian bắt đầu di cư tại đáy tầng Oligocen Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12914 Bản đồ thời gian bắt đầu di cư tại nóc tầng Oligocen/đáy Miocen dưới Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12915 Bản đồ Trường Từ Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12916 Bản đồ Trường Từ - Nâng 3km Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12917 Bản đồ Trường Từ - Dư 3km Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12918 Bản đồ Trường Từ - Dư 5km Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12919 Bản đồ Trường Trọng lực Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12920 Bản đồ Trường Trọng lực - Nâng 3km Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12921 Bản đồ Trường Trọng lực - Dư 3km Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12922 Bản đồ Trường Trọng lực - Dư 5km Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12923 Bản đồ phân vùng cấu trúc Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12924 Bản đồ phân bố cấu tạo Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/500.000 12/2011
12925 Mặt cắt địa chất - địa vật lý theo tuyến AW1 Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
12926 Mặt cắt địa chất - địa vật lý theo tuyến AW3 Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
12927 Mặt cắt địa chất - địa vật lý theo tuyến CPKBE08-27 Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
12928 Mặt cắt địa chất - địa vật lý theo tuyến PV08-02 Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
12929 Mặt cắt địa chất - địa vật lý theo tuyến PV08-05 Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 1/200.000 12/2011
12930 Cột địa tầng đới nâng Tri Tôn Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 12/2011
12931 Cột địa tầng cụm bể Hoàng Sa Bể Hoàng Sa .pdf Bản vẽ 12/2011
12932 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm Bể Hoàng Sa” Bể Hoàng Sa Quyển 12/2011