Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Sông Hồng

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.001

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (62)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
12789 Bản đồ thể hiện hoạt động TKTDDK Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12790 Bản đồ nền khu vực nghiên cứu Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12791 Bản đồ đẳng thời theo mặt phản xạ nóc Móng trước Kainozoi bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12792 Bản đồ đẳng thời theo mặt phản xạ nóc Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12793 Bản đồ đẳng thời theo mặt phản xạ nóc Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12794 Bản đồ đẳng thời theo mặt phản xạ nóc Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12795 Bản đồ đẳng thời theo mặt phản xạ nóc Miocen trên bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12796 Bản đồ đẳng thời theo mặt phản xạ nóc Pliocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12797 Bản đồ dị thường trọng lực bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12798 Bản đồ dị thường từ bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12799 Bản đồ đẳng sâu theo mặt phản xạ nóc móng trước Kainozoi bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12800 Bản đồ đẳng sâu theo mặt phản xạ nóc Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12801 Bản đồ đẳng sâu theo mặt phản xạ nóc Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12802 Bản đồ đẳng sâu theo mặt phản xạ nóc Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12803 Bản đồ đẳng sâu theo mặt phản xạ nóc Miocen trên bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12804 Bản đồ đẳng sâu theo mặt phản xạ nóc Pliocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12805 Bản đồ đẳng sâu đáy biển bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12806 Bản đồ đẳng dày trầm tích Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12807 Bản đồ đẳng dày trầm tích Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12808 Bản đồ đẳng dày trầm tích Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12809 Bản đồ đẳng dày trầm tích Miocen trên bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12810 Sơ đồ môi trường trầm tích thời Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12811 Sơ đồ môi trường trầm tích thời Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12812 Sơ đồ môi trường trầm tích thời Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12813 Sơ đồ môi trường trầm tích thời Miocen muộn bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12814 Bản đồ phân vùng cấu trúc bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12815 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của VCHC tại đáy tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12816 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của VCHC tại nóc tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12817 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của VCHC tại nóc tầng đá mẹ Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12818 Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của VCHC tại nóc tầng đá mẹ Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12819 Bản đồ thời gian bắt đầu di thoát HC tại đáy tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12820 Bản đồ thời gian bắt đầu di thoát HC tại nóc tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12821 Bản đồ thời gian bắt đầu di thoát HC tại nóc tầng đá mẹ Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12822 Bản đồ thời gian bắt đầu di thoát HC tại nóc tầng đá mẹ Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12823 Bản đồ thời gian kết thúc cửa sổ tạo dầu tại đáy tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12824 Bản đồ thời gian kết thúc cửa sổ tạo dầu tại nóc tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12825 Bản đồ thời gian kết thúc cửa sổ tạo dầu tại nóc tầng đá mẹ Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12826 Bản đồ thời gian kết thúc cửa sổ tạo dầu tại nóc tầng đá mẹ Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12827 Sơ đồ mật độ dầu di thoát từ các tầng đá mẹ bể Sông Hồng thời điểm hiện tại Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12828 Sơ đồ mật độ dầu di thoát từ các tầng đá mẹ bể Sông Hồng thời điểm 10 triệu năm trước Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12829 Sơ đồ mật độ khí di thoát từ các tầng đá mẹ bể Sông Hồng thời điểm hiện tại Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12830 Sơ đồ mật độ khí di thoát từ các tầng đá mẹ bể Sông Hồng thời điểm 10 triệu năm trước Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12831 Sơ đồ mật độ dầu di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng thời điểm hiện tại Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12832 Sơ đồ mật độ dầu di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng thời điểm 10 triệu năm trước Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12833 Sơ đồ mật độ khí di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen bể Sông Hồng thời điểm hiện tại Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12834 Bản đồ phân bố play bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12835 Bản đồ phân bố các cấu tạo ở play đá móng trước Kainozoi bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12836 Bản đồ phân bố các cấu tạo ở play cát kết Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12837 Bản đồ phân bố các cấu tạo ở play cát kết Miocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12838 Bản đồ phân bố các cấu tạo ở play cát kết Pliocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12839 Bản đồ phân bố các cấu tạo ở play cacbonat Miocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12840 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12841 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng theo mặt phản xạ nóc móng Kainozoi bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12842 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng theo mặt phản xạ nóc Oligocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12843 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng theo mặt phản xạ nóc Miocen dưới bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12844 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng theo mặt phản xạ nóc Miocen giữa bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12845 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng theo mặt phản xạ nóc Miocen trên bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12846 Sơ đồ phân bố các cấu tạo triển vọng theo mặt phản xạ nóc Pliocen bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12847 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí bể Sông Hồng Bể Sông Hồng .pdf Bản vẽ 1:500.000 12/2011
12848 Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Sông Hồng” Bể Sông Hồng .pdf Trang 12/2011
12849 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Bể Sông Hồng .pdf Trang 12/2011
12850 Danh mục các bản vẽ kèm theo Bể Sông Hồng .pdf Trang 12/2011