Tên dự án

Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000- khu vực Vân Phong Khánh Hòa

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

1:10.000,

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (37)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15183 Đồ thị biến thiên mực nước hàng ngày Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Tập
15184 Thành quả tính toán lưới trạm đo khu vực đo sào Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15185 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15186 Lý lịch bản đồ Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15187 Thành quả tính toán độ cao điểm “0” thước quan trắc mực nước Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15188 Thành quả tính toán bình sai lưới khống chế đo sào Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15189 Sổ kiểm nghiệm máy, mia thủy chuẩn và kiểm định nhiệt kế, áp kế Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15190 Tập sơ đồ thi công Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15191 Sổ quan trắc mực nước Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15192 Sổ đo sâu Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15193 Sổ đo vẽ chất đáy Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15194 Sổ đo GPS Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15195 Sổ đo thủy chuẩn kỹ thuật Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15196 Tập số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP 15 Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Tập
15197 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15198 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15199 Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15200 Sổ đo đường chuyền Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15201 Đĩa CD ngoại nghiệp Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Đĩa
15202 Đĩa CD nội nghiệp Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Đĩa
15203 Bản đồ giấy ( bản đồ 1/10.000 khu Vân Phong) Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Tờ
15204 Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán đo vẽ BĐĐH đáy biển 1/10.000 Vân Phong Khánh Hòa-KH Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15205 Hồ sơ nghiệm thu đo vẽ BĐĐH đáy biển 1/10.000 Vân Phong Khánh Hòa-KH Vân Phong - Khánh Hòa Giấy Quyển
15206 D4975Bc-3 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15207 D4975Bc-4 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15208 D4975Cb-2 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15209 D4975Cb-4 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15210 D4975Cd-2 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15211 D4975Cd-4 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15212 D4975Da-1 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15213 D4975Da-2 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15214 D4975Da-3 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15215 D4975Da-4 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15216 D4975Db-3 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15217 D4975Dc-1 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15218 D4975Dc-2 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000
15219 D4975Dd-1 Van Phong .dgn; .mxd Mảnh 1/10.000