Tên dự án

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra cồn cát ven biển và xói lở bờ biển phục vụ quản lý tổng hợp biển, hải đảo Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

2015

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (23)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14680 Quyết định số 214/QĐ-TCBHĐVN ngày 04/8/2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Thuyết minh và Dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở mở mới năm 2014.
14681 Quyết định số 72/QĐ-TCBHĐVN ngày 0/2/2015 của tổng cục Trưởng Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam về việc thành lập hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở năm 2014
14682 Quyết định số 311/QĐ-TCBHĐVN ngày 14/7/2015 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ
14683 Biên bản nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở 2014
14684 Nhận xét kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (TS. Bùi Thị Mai - Cục điều tra cơ bản biển và hải đảo)
14685 Nhận xét kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (TS. Nguyễn Lê Tuấn - Viện nghiên cứu quản lý biển và hải đảo
14686 Phiếu nhận xét đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (08 Ủy viên hội đồng) .doc Phiếu
14687 Báo cáo tổng kết đề tài .doc Quyển
14688 Báo cáo tóm tắt đề tài .doc Quyển
14689 Báo cáo Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến dải cồn cát ven biển và công tác điều tra cồn cát ven biển và xói lở bờ biển trên thế giới và ở Việt Nam .doc Quyển
14690 Báo cáo Phân tích, đánh giá hiện trạng thông tin, tài liệu liên quan đến dải cồn cát ven biển và công tác điều tra cồn cát ven biển và xói lở bờ biển trên thế giới và ở Việt Nam .doc Quyển
14691 Báo cáo Tổng quan về hiện trạng quản lý dải cồn cát ven biển Việt Nam .doc Quyển
14692 Báo cáo Tổng quan hiện trạng công tác điều tra dải cồn cát ven biển và xói lở bờ biển trên thế giới và tại Việt Nam .doc Quyển
14693 Báo cáo Tổng quan về công tác quản lý, sử dụng cồn cát trên thế giới .doc Quyển
14694 Báo cáo Tổng quan về các nguyên tắc và quy trình điều tra cồn cát ven biển phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ trên thế giới .doc Quyển
14695 Báo cáo Nghiên cứu về sự hình thành, phát triển, phân loại và phân bố cồn cát ven biển ở Việt Nam .doc Quyển
14696 Báo cáo Nghiên cứu về các tai biến tự nhiên của cồn cát ven biển: cát di động, hoang mạc hóa, xói lở bờ biển cát ở Việt Nam .doc Quyển
14697 Báo cáo Nghiên cứu đặc điểm một số yếu tố môi trường tự nhiên: Khí tượng, thủy văn, sinh vât và đặc điểm kinh tế - xã hội dải cồn cát ven biển Việt Nam .doc Quyển
14698 Báo cáo Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn trong điều tra cồn cát ven biển phục vụ quản lý tổng hơp vùng bờ .doc Quyển
14699 Báo cáo Nghiên cứu xác định các quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, chu kỳ, biên soạn và lưu trữ kết quả điều tra cồn cát ven biển phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ .doc Quyển
14700 Báo cáo Nghiên cứu các phương pháp và công nghệ trong điều tra cồn cát ven biển .doc Quyển
14701 Báo cáo Đề xuất nội dung Quy định kỹ thuật điều tra cồn cát ven biển .doc Quyển
14702 Đĩa CD lưu toàn bộ sản phẩm của đề tài .CD Đĩa