Tên dự án

Cơ sở pháp lý và thực tiễn để quy định việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển theo hướng quản lý tổng hợp, thống nhất biển đảo

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2013

Năm kết thúc

2013

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá