Tên dự án

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về bãi chứa chất thải trên biển, chất thải được đổ thải trên biển và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

2014

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (12)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14658 Thuyết minh Đề tài được phê duyệt .doc Quyển
14659 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (báo cáo hành chính) .doc Quyển
14660 Báo cáo thực hiện đề tài .doc Quyển
14661 Tổng quan các công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm chất thải và vật liệu khác trên biển .doc Quyển
14662 Tổng quan về quy định của quốc tế trong đánh giá chất thải và vật liệu khác để xác định cho việc đổ, nhận chìm trên biển .doc Quyển
14663 Kinh nghiệm của thế giới trong quản lý bãi chứa chất thải trên biển và chất thải được phép đổ thải trên biển .doc Quyển
14664 Thực trạng quản lý về bãi chứa chất thải trên biển, chất thải được phép đổ thải trên biển. Cụ thể là vấn đề quản lý hoạt động nạo vét luồng cảng biển tại Việt Nam .doc Quyển
14665 Đánh giá thực trạng các quy định pháp lý của Việt Nam và nhu cầu thực tế về việc đổ thải trên biển. Nghiên cứu đề xuất việc xác định các chất cấm đổ thải và được phép đổ thải trên biển Việt Nam .doc Quyển
14666 Nghiên cứu, đề xuất được một số giải pháp tăng cường quản lý về bãi chứa chất thải triên biển và chất thải được đổ thải trên biển Việt Nam. .doc Quyển
14667 Báo cáo tổng hợp điều tra khảo sát tại Tp. Hải Phòng .doc Quyển
14668 Dịch tài liệu nước ngoài (bao gồm tiếng Anh và tiếng Nga các tài liệu về nhận chìm, nạo vét, đổ thải chất thải trên biển) sang Tiếng Việt .doc Quyển
14669 Đĩa DVD bao gồm: tài liệu đề tài, sản phẩm trung gian, báo cáo điều tra khảo sát, tài liệu dịch nước ngoài Cái