Tên dự án

Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý phục vụ xây dựng nội dung quy định quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2012

Năm kết thúc

2012

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (2)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14629 Đĩa CD ghi các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết. .doc Quyển
14630 Quyết định số 202/QĐ/TCBHĐVN ngày 28 tháng 8 năm 2012 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở .doc Quyển