Tên dự án

Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động kinh tế - xã hội vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, Đà Nẵng – Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

31/12/2014

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (207)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14258 Nghiên cứu, tổng hợp thông tin, dữ liệu để phục vụ xây dựng Dự án “Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động kinh tế - xã hội vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, Đà Nẵng – Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh” .doc Quyển 2014
14259 Nghiên cứu sự cần thiết của Kế hoạch Kiểm soát ô nhiễm biển đối với tỉnh, khu vực nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường biển .doc .doc 2014
14260 Nghiên cứu xây dựng nội dung Dự án Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động kinh tế - xã hội vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, Đà Nẵng – Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh” .doc Quyển 2014
14261 Đề cương thuyết minh dự án được phê duyệt (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) .doc Quyển 2014
14262 Báo cáo tổng kết dự án .doc Quyển 2014
14263 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và áp lực đến môi trường biển Quảng Ninh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14264 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và áp lực đến môi trường biển Hải Phòng Hải Phòng .doc Quyển 2014
14265 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và áp lực đến môi trường biển Đà Nẵng Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14266 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và áp lực đến môi trường biển Quảng Nam Quảng Nam .doc Quyển 2014
14267 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và áp lực đến môi trường biển Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14268 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và áp lực đến môi trường biển Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14269 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa, hoạt động làng nghề vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14270 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa, hoạt động làng nghề vùng ven biển Hải Phòng Hải Phòng .doc Quyển 2014
14271 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa, hoạt động làng nghề vùng ven biển Tp. Đà Nẵng Tp. Đà Nẵn .doc Quyển 2014
14272 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa, hoạt động làng nghề vùng ven biển tỉnh Quảng Nam Quảng Nam .doc Quyển 2014
14273 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa, hoạt động làng nghề vùng ven biển Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14274 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa, hoạt động làng nghề vùng ven biển Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14275 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản ven biển tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14276 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản ven biển Hải Phòng Hải Phòng .doc Quyển 2014
14277 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản ven biển thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14278 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản ven biển tỉnh Quảng Nam Quảng Nam .doc Quyển 2014
14279 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản ven biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14280 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản ven biển Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14281 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14282 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản vùng ven biển Hải Phòng Hải Phòng .doc Quyển 2014
14283 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản vùng ven biển thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14284 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản vùng ven biển tỉnh Quảng Nam Quảng Nam .doc Quyển 2014
14285 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản vùng ven biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14286 Phân tích đánh giá ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản vùng ven biển Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14287 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội khác tại tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14288 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội khác tại Thành phố Hải Phòng .doc Quyển 2014
14289 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội khác tại TP Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14290 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội khác tại tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14291 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội khác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14292 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ hoạt động du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội khác tại Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14293 Nguồn thải gây ô nhiễm biển do thải lượng từ các hệ thống sông tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14294 Nguồn thải gây ô nhiễm biển do thải lượng từ các hệ thống sông Thành phố Hải Phòng .doc Quyển 2014
14295 Nguồn thải gây ô nhiễm biển do thải lượng từ các hệ thống sông Thành phố Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14296 Nguồn thải gây ô nhiễm biển do thải lượng từ các hệ thống sông tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14297 Nguồn thải gây ô nhiễm biển do thải lượng từ các hệ thống sông thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14298 Nguồn thải gây ô nhiễm biển do thải lượng từ các hệ thống sông thuộc Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14299 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải biển, đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14300 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải biển, đánh bắt xa bờ Thành phố Hải Phòng .doc Quyển 2014
14301 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải biển, đánh bắt xa bờ Thành phố Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14302 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải biển, đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14303 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải biển, đánh bắt xa bờ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14304 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải biển, đánh bắt xa bờ Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14305 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển, và các hoạt động khác tại tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14306 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển, và các hoạt động khác tại Thành phố Hải Phòng .doc Quyển 2014
14307 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển, và các hoạt động khác tại Thành phố Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14308 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển, và các hoạt động khác tại tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14309 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển, và các hoạt động khác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14310 Nguồn thải gây ô nhiễm biển từ các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển, và các hoạt động khác tại Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14311 Đánh giá mối quan hệ giữa môi trường và sinh kế của người dân các vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14312 Đánh giá mối quan hệ giữa môi trường và sinh kế của người dân vùng ven biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14313 Đánh giá mối quan hệ giữa môi trường và sinh kế của người dân các vùng ven biển khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14314 Đánh giá mối quan hệ giữa môi trường và sinh kế của người dân các vùng ven biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu – Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14315 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với khu di sản thế giới vịnh Hạ Long .doc Quyển 2014
14316 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà .doc Quyển 2014
14317 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14318 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) .doc Quyển 2014
14319 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với vùng Sông Cấm, Hải Phòng .doc Quyển 2014
14320 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với khu vực Vịnh Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14321 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai .doc Quyển 2014
14322 Các nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm đối với khu vực Vịnh Gành Rái .doc Quyển 2014
14323 Nghiên cứu, xác định các điểm nóng và nhạy cảm vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14324 Nghiên cứu, xác định các điểm nóng và nhạy cảm vùng Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14325 Nghiên cứu, xác định các điểm nóng và nhạy cảm tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14326 Hoạt động quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14327 Hoạt động quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển Thành phố Hải Phòng .doc Quyển 2014
14328 Hoạt động quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển Thành phố Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14329 Hoạt động quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14330 Hoạt động quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14331 Hoạt động quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14332 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển đối với các cơ sở, đối tượng gây ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14333 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển đối với các cơ sở, đối tượng gây ô nhiễm môi trường TP Hải Phòng .doc Quyển 2014
14334 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển đối với các cơ sở, đối tượng gây ô nhiễm môi trường TP Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14335 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển đối với các cơ sở, đối tượng gây ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14336 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển đối với các cơ sở, đối tượng gây ô nhiễm môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14337 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển đối với các cơ sở, đối tượng gây ô nhiễm môi trường Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14338 Quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển vùng Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14339 Quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển vùng Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14340 Quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển vùng Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14341 Quản lý, kiểm soát ô nhiễm biển đối với các sự cố và tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14342 Hoạt động đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14343 Hoạt động đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại Hải Phòng .doc Quyển 2014
14344 Hoạt động đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14345 Hoạt động đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại Quảng Nam .doc Quyển 2014
14346 Hoạt động đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14347 Hoạt động đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14348 Hoạt động quan trắc và thông tin môi trường biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14349 Hoạt động quan trắc và thông tin môi trường biển Thành phố Hải Phòng .doc Quyển 2014
14350 Hoạt động quan trắc và thông tin môi trường biển tại Tp Đà Nẵng .doc Quyển 2014
14351 Hoạt động quan trắc và thông tin môi trường biển tại tỉnh Quảng Nam .doc Quyển 2014
14352 Hoạt động quan trắc và thông tin môi trường biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14353 Hoạt động quan trắc và thông tin môi trường biển Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14354 Hoạt động của công tác thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm đối với các chủ thể gây ô nhiễm vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng .doc Quyển 2014
14355 Hoạt động của công tác thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm đối với các chủ thể gây ô nhiễm vùng Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14356 Hoạt động của công tác thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm đối với các chủ thể gây ô nhiễm tại vùng Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14357 Hoạt động của các công tác kiểm kê, kiểm toán đối với các nguồn có khả năng và nguồn gây ô nhiễm vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng .doc Quyển 2014
14358 Hoạt động của các công tác kiểm kê, kiểm toán đối với các nguồn có khả năng và nguồn gây ô nhiễm vùng Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14359 Hoạt động của công tác kiểm kê, kiểm toán đối với các nguồn có khả năng và nguồn gây ô nhiễm vùng Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14360 Tình hình ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại Việt Nam .doc Quyển 2014
14361 Hoạt động kiểm soát ô nhiễm biển theo vùng địa lý (thông qua áp dụng phương thức quản lý tổng hợp đới bờ) vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng .doc Quyển 2014
14362 Hoạt động kiểm soát ô nhiễm biển theo vùng địa lý (thông qua áp dụng phương thức quản lý tổng hợp đới bờ) vùng Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14363 Hoạt động kiểm soát ô nhiễm biển theo vùng địa lý (thông qua áp dụng phương thức quản lý tổng hợp đới bờ) vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu .doc Quyển 2014
14364 Ứng dụng công nghệ viễn thám trong kiểm soát ô nhiễm biển .doc Quyển 2014
14365 Tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp điều hành quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm biển tại Việt Nam .doc Quyển 2014
14366 Công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực, nghiệp vụ về kiểm soát ô nhiễm biển tại Việt Nam .doc Quyển 2014
14367 Tài chính, đầu tư cho công tác kiểm soát ô nhiễm biển và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam .doc Quyển 2014
14368 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam .doc Quyển 2014
14369 Hoạt động của lực lượng hải quân trong phối hợp kiểm soát ô nhiễm biển và xử lý hành vi gây ô nhiễm .doc Quyển 2014
14370 Hoạt động của lực lượng cảnh sát biển trong điều tra, kiểm soát ô nhiễm biển và xử lý hành vi gây ô nhiễm .doc Quyển 2014
14371 Hoạt động của bộ đội biên phòng trong phối hợp điều tra, kiểm soát ô nhiễm biển và xử lý hành vi gây ô nhiễm .doc Quyển 2014
14372 Hoạt động của lực lượng cảnh sát PCTP về môi trường trong điều tra, kiểm soát ô nhiễm biển và xử lý hành vi gây ô nhiễm .doc Quyển 2014
14373 Hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy trong điều tra, kiểm soát ô nhiễm biển và xử lý hành vi gây ô nhiễm .doc Quyển 2014
14374 Luật pháp quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển .doc Quyển 2014
14375 Kinh nghiệm của một số nước trong kiểm soát ô nhiễm biển .doc Quyển 2014
14376 Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm biển tại Việt Nam. .doc Quyển 2014
14377 Hoạt động hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm biển tại Việt Nam. .doc Quyển 2014
14378 Nghiên cứu xây dựng Khung kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển cấp địa phương .doc Quyển 2014
14379 Nghiên cứu xây dựng Khung kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển cấp vùng .doc Quyển 2014
14380 Nghiên cứu xây dựng nội dung quy định của Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển cấp địa phương và cấp vùng ven biển .doc Quyển 2014
14381 Tổng hợp cơ sở thực tiễn để xây dựng Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển .doc Quyển 2014
14382 Xác định tầm nhìn, mục tiêu và sắp xếp lựa chọn các hành động ưu tiên trong Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14383 Xác định tầm nhìn, mục tiêu và sắp xếp lựa chọn các hành động ưu tiên trong Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14384 Xác định tầm nhìn, mục tiêu và sắp xếp lựa chọn các hành động ưu tiên trong Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14385 Xác định tầm nhìn và mục tiêu, sắp xếp và lựa chọn các hành động ưu tiên trong Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu – Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14386 Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện các quy định, hướng dẫn liên quan về kiểm soát ô nhiễm biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14387 Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện các quy định, hướng dẫn liên quan về kiểm soát ô nhiễm biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14388 Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện các quy định, hướng dẫn liên quan về kiểm soát ô nhiễm biển khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14389 Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện các quy định, hướng dẫn liên quan về KSON biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14390 Xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến quản lý chất thải, nguồn thải và công tác KSON biển tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14391 Xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến quản lý chất thải, nguồn thải và công tác KSON biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14392 Xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến quản lý chất thải, nguồn thải và công tác KSON biển khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14393 Xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến quản lý chất thải, nguồn thải và công tác KSON biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14394 Xây dựng Kế hoạch quan trắc, ĐTM, thanh tra, giám sát môi trường và quản lý thông tin dữ liệu khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14395 Xây dựng Kế hoạch quan trắc, ĐTM, thanh tra, giám sát môi trường và quản lý thông tin dữ liệu khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14396 Xây dựng Kế hoạch quan trắc, ĐTM, thanh tra, giám sát môi trường và quản lý thông tin dữ liệu khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14397 Sử dụng bộ bản đồ phục vụ hoạt động Kiểm soát ô nhiễm biển cho khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14398 Nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường biển để bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14399 Nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường biển để bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14400 Nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường biển để bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14401 Nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường biển để bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14402 Hoàn thiện và áp dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ KSON biển, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và hợp tác quốc tế khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14403 Hoàn thiện và áp dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ KSON biển, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và hợp tác quốc tế khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14404 Hoàn thiện và áp dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ KSON biển, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và hợp tác quốc tế khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14405 Kế hoạch Phối kết hợp trong kiểm soát ô nhiễm từ các hoạt động KTXH trên biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14406 Kế hoạch Phối kết hợp trong kiểm soát nguồn ô nhiễm các hoạt động KTXH trên biển khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14407 Kế hoạch Phối kết hợp trong kiểm soát nguồn ô nhiễm các hoạt động KTXH trên biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14408 Kế hoạch Phối kết hợp trong kiểm soát ô nhiễm từ các hoạt động KTXH trên đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14409 Kế hoạch Phối kết hợp trong kiểm soát nguồn ô nhiễm do các hoạt động KTXH trên đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14410 Kế hoạch Phối kết hợp trong kiểm soát nguồn ô nhiễm các hoạt động KTXH trên đất liền khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14411 Kế hoạch Kiểm soát ô nhiễm đối với các điểm nóng, vùng nhạy cảm cao khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14412 Kế hoạch Kiểm soát ô nhiễm đối với các điểm nóng, vùng nhạy cảm cao khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14413 Kế hoạch Kiểm soát ô nhiễm đối với các điểm nóng, vùng nhạy cảm khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14414 Điều phối hợp tác đa ngành và Trách nhiệm của các bên liên quan tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14415 Điều phối hợp tác đa ngành và Trách nhiệm của các bên liên quan khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14416 Điều phối hợp tác đa ngành và Trách nhiệm của các bên liên quan khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14417 Điều phối hợp tác đa ngành và Trách nhiệm của các bên liên quan khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14418 Lồng ghép hiệu quả của các nội dung KSON biển và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình dự án liên quan của tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14419 Lồng ghép hiệu quả của các nội dung KSON biển và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án liên quan khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14420 Lồng ghép hiệu quả của các nội dung KSON biển và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án liên quan của khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14421 Lồng ghép hiệu quả của các nội dung KSON biển và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình dự án liên quan của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14422 Tài chính và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14423 Tài chính và phát triển nguồn nhân lực khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14424 Tài chính và phát triển nguồn nhân lực khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14425 Tài chính và phát triển nguồn nhân lực khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14426 Giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14427 Giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14428 Giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14429 Giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14430 Báo cáo Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển của tỉnh Quảng Ninh .doc Quyển 2014
14431 Báo cáo Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển của khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng .doc Quyển 2014
14432 Báo cáo Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển của khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam .doc Quyển 2014
14433 Báo cáo Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14434 Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn để quy định hướng dẫn lập, phê duyệt, thực hiện Kế hoạch Kiểm soát ô nhiễm biển cho các tỉnh, khu vực ven biển .doc Quyển 2014
14435 Nghiên cứu xây dựng các nội dung của Quy định hướng dẫn lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm soát ô nhiễm biển cho các tỉnh, khu vực ven biển .doc Quyển 2014
14436 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát (tổng quan và chi tiết) .doc 2014
14437 Báo cáo tổng hợp Kết quả đợt khảo sát tổng quan tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14438 Báo cáo tổng hợp Kết quả đợt khảo sát chi tiết tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14439 Prevention of Pollution of the Sea Act of Singapore - Đạo luật về ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm biển của Singapore .doc Quyển 2014
14440 EU. Cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution after 2007 - Hợp tác trong lĩnh vực ô nhiễm biển do vô tình hay cố ý sau năm 2007 .doc Quyển 2014
14441 Law Relating to the Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster - Japan - Luật về phòng ngừa ô nhiễm biển và thảm họa hàng hải - Nhật Bản .doc Quyển 2014
14442 Water Pollution Control Law - Japan - Đạo Luật về Kiểm soát ô nhiễm nước của Nhật Bản .doc Quyển 2014
14443 The Maritime Legislation of Singapore 1 June 2008 - Luật Hàng hải Singapore Ngày 1 tháng 6 năm 2008 .doc Quyển 2014
14444 The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act BE 2535 Tlan - Tăng cường và duy trì Đạo luật về chất lượng môi trường quốc gia BE 2535 của Thái Lan .doc Quyển 2014
14445 Report of the tenth meeting of the Asean working group on coastal and marine enviroment, Singapore 2009 – Báo cáo của Tổ công tác Asean về Hội nghị môi trường bờ biển và biển lần thứ mười, Singapore 2009 .doc Quyển 2014
14446 The State of the marine environment: trends and processes – Hiện trạng môi trường biển: Các xu hướng và quá trình .doc Quyển 2014
14447 The Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities - Chương trình toàn cầu hành động bảo vệ môi trường từ hoạt động trên cơ sở đất liền .doc Quyển 2014
14448 Bản đồ các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển Mảnh 1/100.000 2014
14449 Bản đồ các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển vùng Quảng Ninh - Hải phỏng Mảnh 1/100.000 2014
14450 Bản đồ các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển vùng Đà Nẵng- Quảng nam Mảnh 1/100.000 2014
14451 Bản đồ các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển vùng Bà rịa Vũng tầu- Thành phố Hồ Chí Minh Mảnh 1/100.000 2014
14452 Bản đồ hiện trạng môi trường biển Mảnh 1/100.000 2014
14453 Bản đồ hiện trạng môi trường biển Quảng Ninh - Hải phỏng Mảnh 1/100.000 2014
14454 Bản đồ hiện trạng môi trường biển Đà Nẵng- Quảng nam Mảnh 1/100.000 2014
14455 Bản đồ hiện trạng môi trường biển Bà rịa Vũng tầu- Thành phố Hồ Chí Minh Mảnh 1/100.000 2014
14456 Bản đồ nhạy cảm môi trường Mảnh 1/100.000 2014
14457 Bản đồ nhạy cảm môi trường Quảng Ninh - Hải phỏng Mảnh 1/100.000 2014
14458 Bản đồ nhạy cảm môi trường Đà Nẵng- Quảng nam Mảnh 1/100.000 2014
14459 Bản đồ nhạy cảm môi trường Bà rịa Vũng tầu- Thành phố Hồ Chí Minh Mảnh 1/100.000 2014
14460 Thuyết minh bản đồ .doc Quyển 2014
14461 Báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường biển tỷ lệ 1/100.000 phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm biển cho 3 khu vực: Quảng Ninh-Hải Phòng, Đà Nẵng-Quảng Nam và Bà Rịa Vũng Tàu-Thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2014
14462 Báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển tỷ lệ 1/100.000 (có kèm theo thuyết minh) phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm biển cho 3 khu vực: Quảng Ninh - Hải Phòng, Đà Nẵng - Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh” .doc Quyển 2014
14463 Báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường biển tỷ lệ 1/100.000 phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm biển cho 3 khu vực: Quảng Ninh - Hải Phòng, Đà Nẵng - Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh” .doc Quyển 2014
14464 Báo cáo Thuyết minh xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả thuộc Dự án .doc Quyển 2014