Tên dự án

Đánh giá tải lượng chất thải ảnh hưởng đến môi trường biển Việt Nam (khu vực Bắc bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2015

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

02/6/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (21)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14115 Báo cáo tổng hợp về dân số, dân cư tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14116 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng cơ sở hạ tầng tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14117 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng phát triển kinh tế xã hội tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14118 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các cửa sông tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14119 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các đầm phá và khu vực nuôi thủy sản tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14120 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các hải cảng, các khu công nghiệp và khu khai thác khoáng sản ven biển tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14121 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các khu du lịch tại khu vực điều tra Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14122 Xác định các khu vực cần khảo sát chi tiết và xây dựng các tuyến khảo sát chi tiết Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14123 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các cửa sông ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14124 Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các khu nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14125 Báo cáo hiện trạng về các khu công nghiệp và khu khai thác khoáng sản ven biển Việt Nam Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14126 Báo cáo hiện trạng các khu du lịch - giải trí - đô thị ven biển Việt Nam Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14127 Báo cáo tổng hợp các nguồn gây ô nhiễm biển Việt Nam Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14128 Báo cáo chất lượng nước vùng cửa sông và vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14129 Báo cáo tổng tải lượng chất thải Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14130 Báo cáo kết quả mô hình thủy văn, thủy lực Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14131 Báo cáo thuyết minh tổng kết dự án Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14132 Bản đồ dải ven biển Bắc bộ với các vùng và điểm xả thải vào môi trường biển, tỷ lệ 1:100.000 Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Mảnh 1/100.000 2015
14133 Bản đồ điểm xả thải và lan truyền ô nhiễm tại một số khu vực trọng điểm, tỷ lệ 1:10.000 Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Mảnh 1/10.000 2015
14134 Kết quả phân tích mẫu Quảng Ninh - Ninh Bình .doc Quyển 2015
14135 Quảng Ninh - Ninh Bình