Tên dự án

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa than thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng"; Mã số TNMT.2021.03.01

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2023

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (27)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
17940 Sổ kiểm nghiệm mia thủy chuẩn Sổ kiểm nghiệm mia thủy chuẩn Giấy 2
17941 Sổ kiểm nghiệm máy thủy chuẩn Sổ kiểm nghiệm máy thủy chuẩn Giấy 2
17942 Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Giấy 2
17943 Sổ kiểm nghiệm máy đo tốc độ âm Sổ kiểm nghiệm máy đo tốc độ âm Giấy 14
17944 Sổ kiểm nghiệm máy định vị Sổ kiểm nghiệm máy định vị Giấy.txt 14
17945 Sổ kiểm nghiệm độ lún đầu biến âm Sổ kiểm nghiệm độ lún đầu biến âm Giấy 8
17946 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Giấy 14
17947 Sổ kiểm nghiệm la bàn (Dùng cho phương pháp sau khi lắp đặt trên tàu đo) Sổ kiểm nghiệm la bàn (Dùng cho phương pháp sau khi lắp đặt trên tàu đo) Giấy 4
17948 Sổ kiểm nghiệm la bàn (Dùng cho phương pháp kiểm nghiệm tại điểm chuẩn) Sổ kiểm nghiệm la bàn (Dùng cho phương pháp kiểm nghiệm tại điểm chuẩn) Giấy 6
17949 Báo cáo kết quả kiểm nghiệm hệ thống đo sâu hồi âm đa tia Báo cáo kết quả kiểm nghiệm hệ thống đo sâu hồi âm đa tia Giấy .doc 6
17950 Tập giấy kiểm định thiết bị Tập giấy kiểm định thiết bị Giấy .pdf 2
17951 Kết quả xác định tốc độ âm bằng máy Kết quả xác định tốc độ âm bằng máy Giấy .doc 3
17952 Sổ đo sâu (Đo chi tiết bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia) Sổ đo sâu (Đo chi tiết bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia) Giấy 7
17953 Sổ đo sâu (Dùng cho quét địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia) Sổ đo sâu (Dùng cho quét địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia) Giấy 4
17954 Sổ đo GNSS RTK Sổ đo GNSS RTK Giấy 3
17955 Kết quả tọa độ, độ cao lưới đo vẽ ( phục vụ kiểm nghiệm) Kết quả tọa độ, độ cao lưới đo vẽ ( phục vụ kiểm nghiệm) Giấy 2
17956 Sổ đo đường chuyền Sổ đo đường chuyền Giấy 1
17957 Kết quả tính toán tọa độ điểm đường chuyền Kết quả tính toán tọa độ điểm đường chuyền Giấy 1
17958 Kết quả kiểm tra số liệu đo sâu bằng máy Kết quả kiểm tra số liệu đo sâu bằng máy Giấy .xlsx 2
17959 Sơ đồ thi công Sơ đồ thi công Giấy .dwg 2
17960 Đĩa DVD ghi lưu số liệu đo ngoại nghiệp, số liệu xử lý, các sơ đồ… Đĩa DVD ghi lưu số liệu đo ngoại nghiệp, số liệu xử lý, các sơ đồ… CD 1
17961 Chiết xuất số liệu mực nước từ mô hình. Chiết xuất số liệu mực nước từ mô hình. .xlsx
17962 Số liệu mảnh E-48-11-D; E-48-12-A,C; E-48-23-B Số liệu mảnh E-48-11-D; E-48-12-A,C; E-48-23-B .doc.txt .pdf .xlsx
17963 Số liệu mảnh E-48-12-B; F-48-96-D; F-49-85-A,B,C. Số liệu mảnh E-48-12-B; F-48-96-D; F-49-85-A,B,C.
17964 Đĩa DVD ghi lưu số liệu bản đồ gốc số, tệp lý lịch bản đồ số Đĩa DVD ghi lưu số liệu bản đồ gốc số, tệp lý lịch bản đồ số CD 1
17965 Hồ sơ kiểm tra chất lượng (cấp đơn vị thi công) Hồ sơ kiểm tra chất lượng (cấp đơn vị thi công) Giấy 1
17966 Bản đồ giấy phiên hiệu: E-48-11-D; E-48-12-A; E-48-12-B; E-48-12-C; E-48-23-B; F-48-96-D; F-49-85-A; F-49-85-B; F-49-85-C. Bản đồ giấy phiên hiệu: E-48-11-D; E-48-12-A; E-48-12-B; E-48-12-C; E-48-23-B; F-48-96-D; F-49-85-A; F-49-85-B; F-49-85-C. Giấy 9

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *