Tên dự án

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2023

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (68)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
17638 Phần công việc có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá Phần công việc có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá
17639 Lấy mẫu đo nhanh tại hiện trường các nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển vùng ven biển miền Bắc, Bắc Trung Bộ (Gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh) Lấy mẫu đo nhanh tại hiện trường các nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển vùng ven biển miền Bắc, Bắc Trung Bộ (Gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh)
17640 Nước thải chế biển thủy sản Nước thải chế biển thủy sản excel 1
17641 Nước thải nuôi trồng thủy sản Nước thải nuôi trồng thủy sản excel 1
17642 Nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp excel 1
17643 Nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt excel 1
17644 Nước biển và trầm tích Nước biển và trầm tích excel 1
17645 Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Quảng Ninh Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Quảng Ninh Giấy 2
17646 Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Hải Phòng Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Hải Phòng Giấy 2
17647 Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Nghệ An Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Nghệ An Giấy 2
17648 Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Hà Tĩnh Nhật ký quan trắc nhanh và lấy mẫu nguồn thải – Hà Tĩnh Giấy 2
17649 Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Quảng Ninh Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Quảng Ninh Giấy 1
17650 Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Hải Phòng Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Hải Phòng Giấy 1
17651 Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Nghệ An Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Nghệ An Giấy 1
17652 Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Hà Tĩnh Nhật ký quan trắc nhanh nước biển ven bờ và lấy mẫu trầm tích – Hà Tĩnh Giấy 1
17653 Báo cáo lấy mẫu đo nhanh tại hiện trường các nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển vùng ven biển miền Bắc, Bắc Trung Bộ (Gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh) Báo cáo lấy mẫu đo nhanh tại hiện trường các nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển vùng ven biển miền Bắc, Bắc Trung Bộ (Gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh) Doc, pdf; giấy 1
17654 Khảo sát bổ sung các yếu tố thủy hải văn phục vụ tính toán trên mô hình Khảo sát bổ sung các yếu tố thủy hải văn phục vụ tính toán trên mô hình
17655 Vịnh Cửa Lục Vịnh Cửa Lục
17656 Mực nước ven biển (24 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm) Mực nước ven biển (24 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm) excel 192
17657 Dòng chảy biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 3 tầng x 2 thông số) Dòng chảy biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 3 tầng x 2 thông số) excel 576
17658 Sóng biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 4 thông số) Sóng biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 4 thông số) excel 384
17659 Khảo sát bổ sung các yếu tố thủy hải văn phục vụ tính toán trên mô hình toán tại vịnh Cửa Lục năm 2021 Khảo sát bổ sung các yếu tố thủy hải văn phục vụ tính toán trên mô hình toán tại vịnh Cửa Lục năm 2021 Doc, pdf; giấy 1
17660 Vịnh Vân Phong Vịnh Vân Phong
17661 Mực nước ven biển (24 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm) Mực nước ven biển (24 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm) excel 192
17662 Dòng chảy biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 3 tầng x 2 thông số) Dòng chảy biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 3 tầng x 2 thông số) excel 576
17663 Sóng biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 4 thông số) Sóng biển (12 lần/ngày x 8 ngày/mùa x 1 mùa x 1 trạm x 4 thông số) excel 384
17664 Khảo sát bổ sung các yếu tố thủy hải văn phục vụ tính toán trên mô hình toán tại vịnh Vân Phong năm 2021 Khảo sát bổ sung các yếu tố thủy hải văn phục vụ tính toán trên mô hình toán tại vịnh Vân Phong năm 2021 Doc, pdf; giấy 1
17665 Tính toán mô phỏng sự lan truyền của các chất gây ô nhiễm trên biển theo các kịch bản khác nhau Tính toán mô phỏng sự lan truyền của các chất gây ô nhiễm trên biển theo các kịch bản khác nhau
17666 Sử dụng mô hình tính toán trường động lực làm điều kiện đầu vào cho mô hình tính toán lan truyền chất gây ô nhiễm các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (2 khu vực) Sử dụng mô hình tính toán trường động lực làm điều kiện đầu vào cho mô hình tính toán lan truyền chất gây ô nhiễm các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (2 khu vực)
17667 Sử dụng mô hình tính toán trường động lực làm điều kiện đầu vào cho mô hình tính toán lan truyền chất gây ô nhiễm các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Vịnh Vân Phong) Sử dụng mô hình tính toán trường động lực làm điều kiện đầu vào cho mô hình tính toán lan truyền chất gây ô nhiễm các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Vịnh Vân Phong) 1
17668 Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu xyz 2
17669 Nhập dữ liệu vào mô hình Nhập dữ liệu vào mô hình mesh 2
17670 Chỉnh lý mô hình Chỉnh lý mô hình dfs0, dfs1 5
17671 Dự báo Dự báo dfsu 3
17672 Báo cáo sử dụng mô hình tính toán trường động lực làm điều kiện đầu vào cho mô hình tính toán lan truyền chất gây ô nhiễm các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Vịnh Vân Phong) Báo cáo sử dụng mô hình tính toán trường động lực làm điều kiện đầu vào cho mô hình tính toán lan truyền chất gây ô nhiễm các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Vịnh Vân Phong) Doc, pdf; giấy 1
17673 Phần công việc không có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá Phần công việc không có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá
17674 Triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình, kế hoạch quản lý chất thải và kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển Triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình, kế hoạch quản lý chất thải và kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển
17675 Thu thập thông tin về khí tượng hải văn vùng ven biển và hải đảo Việt Nam Thu thập thông tin về khí tượng hải văn vùng ven biển và hải đảo Việt Nam
17676 Thu thập thông tin về chế độ hải văn (thủy triều, dòng chảy và sóng), chế độ khí tượng (gió) vùng ven biển và hải đảo Việt Nam. Thu thập thông tin về chế độ hải văn (thủy triều, dòng chảy và sóng), chế độ khí tượng (gió) vùng ven biển và hải đảo Việt Nam. Doc; .pdf; giấy 1
17677 Thu thập thông tin về dữ liệu mực nước quan trắc tại các trạm hải văn ven bờ và hải đảo trong thời gian 5 năm gần nhất (5 năm x 13 trạm: Cô Tô, Cửa Ông, Bãi Cháy, Hòn Dáu, Sầm Sơn, Hòn Ngư, Sơn Trà, Quy Nhơn, Phú Quý, Vũng Tàu, Côn Đảo, Thổ Chu và Phú Quốc ) Thu thập thông tin về dữ liệu mực nước quan trắc tại các trạm hải văn ven bờ và hải đảo trong thời gian 5 năm gần nhất (5 năm x 13 trạm: Cô Tô, Cửa Ông, Bãi Cháy, Hòn Dáu, Sầm Sơn, Hòn Ngư, Sơn Trà, Quy Nhơn, Phú Quý, Vũng Tàu, Côn Đảo, Thổ Chu và Phú Quốc ) Doc; .pdf; giấy, excel 1
17678 Thu thập thông tin về dữ liệu gió quan trắc tại các trạm hải văn ven bờ và hải đảo trong thời gian 5 năm gần nhất (5 năm x 13 trạm: Cô Tô, Cửa Ông, Bãi Cháy, Hòn Dáu, Sầm Sơn, Hòn Ngư, Sơn Trà, Quy Nhơn, Phú Quý, Vũng Tàu, Côn Đảo, Thổ Chu và Phú Quốc ) Thu thập thông tin về dữ liệu gió quan trắc tại các trạm hải văn ven bờ và hải đảo trong thời gian 5 năm gần nhất (5 năm x 13 trạm: Cô Tô, Cửa Ông, Bãi Cháy, Hòn Dáu, Sầm Sơn, Hòn Ngư, Sơn Trà, Quy Nhơn, Phú Quý, Vũng Tàu, Côn Đảo, Thổ Chu và Phú Quốc ) Doc; .pdf; giấy, excel 1
17679 Thu thập thông tin về địa hình vùng ven biển Việt Nam Thu thập thông tin về địa hình vùng ven biển Việt Nam Doc; .pdf; giấy 1
17680 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên sinh vật, các hệ sinh thái vùng ven biển và hải đảo Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên sinh vật, các hệ sinh thái vùng ven biển và hải đảo
17681 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng các hệ sinh thái vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Vị trí, kiểu hệ sinh thái, quy mô về không gian) Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng các hệ sinh thái vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Vị trí, kiểu hệ sinh thái, quy mô về không gian) Doc; .pdf; giấy 1
17682 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên thực vật biển vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Số lượng loài, tên loài, diện tích phân bố) Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên thực vật biển vùng ven biển và hải đảo Việt Nam (Số lượng loài, tên loài, diện tích phân bố) Doc; .pdf; giấy 1
17683 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên động vật biển vùng ven biển và hải đảo Việt Nam ( Số lượng loài, tên loài, diện tích phân bố) Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên động vật biển vùng ven biển và hải đảo Việt Nam ( Số lượng loài, tên loài, diện tích phân bố) Doc; .pdf; giấy 1
17684 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng ngập mặn vùng ven biển và hải đảo Việt Nam ( tên rừng, vị trí, diện tích và cấu trúc sinh thái của rừng) Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng ngập mặn vùng ven biển và hải đảo Việt Nam ( tên rừng, vị trí, diện tích và cấu trúc sinh thái của rừng) Doc; .pdf; giấy 1
17685 Thu thập những thông tin, tài liệu chi tiết về nguồn thải từ đất liền và các hoạt động trên biển, về hiện trạng môi trường vùng ven biển Thu thập những thông tin, tài liệu chi tiết về nguồn thải từ đất liền và các hoạt động trên biển, về hiện trạng môi trường vùng ven biển
17686 Thông tin, tài liệu, số liệu về chất thải bao gồm: chất thải nguy hại từ ngành công nghiệp, nước thải công nghiệp, NTTS, nước thải sinh hoạt từ các hoạt động du lịch, dịch vụ ven biển, rò rỉ hóa chất từ công nghiệp tàu thủy Thông tin, tài liệu, số liệu về chất thải bao gồm: chất thải nguy hại từ ngành công nghiệp, nước thải công nghiệp, NTTS, nước thải sinh hoạt từ các hoạt động du lịch, dịch vụ ven biển, rò rỉ hóa chất từ công nghiệp tàu thủy Doc; .pdf; giấy 1
17687 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng môi trường vùng ven biển, hải đảo và hoạt động quan trắc môi trường ven biển Việt Nam Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng môi trường vùng ven biển, hải đảo và hoạt động quan trắc môi trường ven biển Việt Nam Doc; .pdf; giấy 1
17688 Thu thập, tổng hợp thông tin về các cơ sở tái chế, tái sử dụng chất thải rắn từ đất liền và các hoạt động trên biển Thu thập, tổng hợp thông tin về các cơ sở tái chế, tái sử dụng chất thải rắn từ đất liền và các hoạt động trên biển Doc; .pdf; giấy 1
17689 Thu thập, tổng hợp thông tin về các khu vực biển chịu tác động của các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển, tình hình phục hồi các khu vực bị ô nhiễm Thu thập, tổng hợp thông tin về các khu vực biển chịu tác động của các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển, tình hình phục hồi các khu vực bị ô nhiễm Doc; .pdf; giấy 1
17690 Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng hoạt động duy tu và nạo vét các tuyến luồng hàng hải vùng ven biển và hải đảo; hiện trạng nhận chìm các vật, chất và nhu cầu nhận chìm vật, chất tại khu vực biển và lãnh hải Việt Nam Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng hoạt động duy tu và nạo vét các tuyến luồng hàng hải vùng ven biển và hải đảo; hiện trạng nhận chìm các vật, chất và nhu cầu nhận chìm vật, chất tại khu vực biển và lãnh hải Việt Nam Doc; .pdf; giấy 1
17691 Điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển trong phạm vi vùng biển ven bờ (phần lấy phiếu điều tra và viết báo cáo) Điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển trong phạm vi vùng biển ven bờ (phần lấy phiếu điều tra và viết báo cáo)
17692 Phiếu điều tra Phiếu điều tra
17693 Cho tổ chức ( Các Sở, ban ngành tại địa phương) Cho tổ chức ( Các Sở, ban ngành tại địa phương)
17694 Tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh Tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh 137
17695 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Quảng Ninh Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Quảng Ninh pdf; giấy 35
17696 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hải Phòng Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hải Phòng pdf; giấy 34
17697 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Nghệ An Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Nghệ An pdf; giấy 34
17698 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hà Tĩnh Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hà Tĩnh pdf; giấy 34
17699 Cá nhân Cá nhân
17700 Tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh Tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh 228
17701 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Quảng Ninh Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Quảng Ninh pdf; giấy 57
17702 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hải Phòng Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hải Phòng pdf; giấy 57
17703 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Nghệ An Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Nghệ An pdf; giấy 57
17704 Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hà Tĩnh Kết quả điều tra lấy phiếu từ đất liền ra biển và trên biển tại tỉnh Hà Tĩnh pdf; giấy 57
17705 Báo cáo kết quả xử lý phiếu điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ đất liền ra biển và trên biển tại 4 tỉnh phía Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh. Báo cáo kết quả xử lý phiếu điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ đất liền ra biển và trên biển tại 4 tỉnh phía Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh. Doc; .pdf; giấy 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *