Tên dự án

Dự án “Điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo”

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (81)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16937 Quyển dự án điều chỉnh lần 2 Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Điều chỉnh theo Quyết Định số 3794/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Quyển dự án điều chỉnh lần 2 Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Điều chỉnh theo Quyết Định số 3794/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Dự án 113
16938 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án .doc; giấy 112
16939 Báo cáo tóm tắt tổng kết Dự án Báo cáo tóm tắt tổng kết Dự án .doc; giấy 39
16940 Báo cáo tổng kết Dự án Báo cáo tổng kết Dự án .doc; giấy 124
16941 Bình đồ ảnh viễn thám Bình đồ ảnh viễn thám
16942 Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/5 000 Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/5 000 *Tif 453
16943 Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/25 000 Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/25 000 *Tif 34
16944 Bản đồ Bản đồ
16945 Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5 000 Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5 000 .dgn; .pdf 453
16946 Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25 000 Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25 000 .dgn; .pdf 34
16947 Cơ sở dữ liệu và Module Cơ sở dữ liệu và Module
16948 Cơ sở dữ liệu địa hình vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; Cơ sở dữ liệu địa hình vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; gdb 1
16949 Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; gdb 1
16950 Siêu dữ liệu về các cơ sở dữ liệu thành phần của hệ thống Siêu dữ liệu về các cơ sở dữ liệu thành phần của hệ thống gdb 1
16951 Ổ USB 250G ghi sản phẩm dự án Ổ USB 250G ghi sản phẩm dự án 1
16952
16953 Thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương dự án Thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương dự án Doc; .pdf; giấy 74
16954 Tổng hợp, phân tích tổng quan hiện trạng tài liệu, thông tin liên quan phục vụ xây dựng dự án Tổng hợp, phân tích tổng quan hiện trạng tài liệu, thông tin liên quan phục vụ xây dựng dự án Doc; .pdf; giấy 32
16955 Thuyết minh dự án Thuyết minh dự án Doc; .pdf; giấy 77
16956 Hạng mục áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật Hạng mục áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật
16957 Xây dựng hợp phần báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển Xây dựng hợp phần báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển Doc; .pdf; giấy 175
16958 Xây dựng báo cáo hợp phần về hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo Việt Nam Xây dựng báo cáo hợp phần về hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo Việt Nam Doc; .pdf; giấy 117
16959 Xây dựng báo cáo tổng quan Xây dựng báo cáo tổng quan Doc; .pdf; giấy 127
16960 Quan trắc bổ sung nước biển ven bờ, trầm tích phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia Quan trắc bổ sung nước biển ven bờ, trầm tích phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia Doc; .pdf; giấy 59
16961 Thành lập bản đồ chuyên đề Thành lập bản đồ chuyên đề
16962 Thu thập, tổng hợp, đánh giá tư liệu (ảnh vệ tinh, tài liệu bản đồ, các tư liệu khác) Thu thập, tổng hợp, đánh giá tư liệu (ảnh vệ tinh, tài liệu bản đồ, các tư liệu khác)
16963 Bản đồ diễn biến một số thông số quan trắc môi trường biển tỷ lệ 1/500.000(Dự toán phê duyệt và QĐ số 240/QĐ-TCBHĐVN ngày 18/8 /2021 là bản đồ tổng hợp diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông, ven biển giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ 1/500.000) Bản đồ diễn biến một số thông số quan trắc môi trường biển tỷ lệ 1/500.000(Dự toán phê duyệt và QĐ số 240/QĐ-TCBHĐVN ngày 18/8 /2021 là bản đồ tổng hợp diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông, ven biển giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ 1/500.000) .pdf; .dgn; giấy
16964 Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo, tỷ lệ 1/250.000 Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo, tỷ lệ 1/250.000 .pdf; .dgn; giấy
16965 Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông,ven biển Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông,ven biển Doc; .pdf; giấy 27
16966 Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo.” Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo.” Doc; .pdf; giấy 28
16967 Hạng mục công việc chưa có định mức KTKT Hạng mục công việc chưa có định mức KTKT
16968 Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu môi trường Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu môi trường
16969 Lập phiếu điều tra Lập phiếu điều tra
16970 Lập phiếu điều tra cho các tổ chức và cá nhân của vùng biển (mỗi mẫu 30 chỉ tiêu) Lập phiếu điều tra cho các tổ chức và cá nhân của vùng biển (mỗi mẫu 30 chỉ tiêu) Doc; .pdf; giấy 10
16971 Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển
16972 Vùng Bắc Bộ (gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định; 19 huyện) Vùng Bắc Bộ (gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định; 19 huyện)
16973 Điều tra, khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định Điều tra, khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định Giấy 5700
16974 Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra Doc; .pdf; giấy 132
16975 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Doc; .pdf; giấy 35
16976 Vùng Trung Bộ (gồm 4 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; 20 huyện) Vùng Trung Bộ (gồm 4 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; 20 huyện)
16977 Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Trung Bộ: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Trung Bộ: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận Giấy
16978 Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra 97
16979 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Doc; .pdf; giấy 44
16980 Vùng Nam Bộ (gồm 3 tỉnh: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang) Vùng Nam Bộ (gồm 3 tỉnh: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang)
16981 Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Nam Bộ: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Nam Bộ: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang Giấy
16982 Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra Doc; .pdf; giấy 96
16983 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Doc; .pdf; giấy 45
16984 Điều tra, khảo sát tại đảo Điều tra, khảo sát tại đảo
16985 Vùng Bắc Bộ: Đảo Cát Bà - Hải Phòng Vùng Bắc Bộ: Đảo Cát Bà - Hải Phòng
16986 Điều tra, khảo sát tại đảo Cát Bà - Hải Phòng Điều tra, khảo sát tại đảo Cát Bà - Hải Phòng Giấy
16987 Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra Doc; .pdf; giấy 17
16988 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Doc; .pdf; giấy 21
16989 Vùng Tây Nam Bộ: Phú Quốc Vùng Tây Nam Bộ: Phú Quốc
16990 Điều tra khảo sát tại đảo Phú Quốc – Kiên Giang Điều tra khảo sát tại đảo Phú Quốc – Kiên Giang Giấy
16991 Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra Doc; .pdf; giấy 16
16992 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Doc; .pdf; giấy 19
16993 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin
16994 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển dân số; Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển dân số; Doc; .pdf; giấy 20
16995 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển kinh tế ( Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Công nghiệp, Dịch vụ, Thủy sản…) Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển kinh tế ( Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Công nghiệp, Dịch vụ, Thủy sản…) Doc; .pdf; giấy 29
16996 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm áp lực Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm áp lực Doc; .pdf; giấy 35
16997 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm hiện trạng Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm hiện trạng Doc; .pdf; giấy 39
16998 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến kinh tế, sức khỏe cộng đồng Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến kinh tế, sức khỏe cộng đồng Doc; .pdf; giấy 13
16999 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái Doc; .pdf; giấy 15
17000 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: văn bản pháp luật trong quản lý môi trường biển Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: văn bản pháp luật trong quản lý môi trường biển Doc; .pdf; giấy 32
17001 Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: Công cụ kinh tế trong quản lý, kiểm soát môi trường biển Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: Công cụ kinh tế trong quản lý, kiểm soát môi trường biển Doc; .pdf; giấy 17
17002 Cập nhật thông tin, số liệu đến tháng 6 năm 2020 phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển quốc gia Cập nhật thông tin, số liệu đến tháng 6 năm 2020 phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển quốc gia Doc; .pdf; giấy
17003 Cập nhật số liệu về nguồn thải Cập nhật số liệu về nguồn thải Doc; .pdf; giấy 58
17004 Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước mặt Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước mặt Doc; .pdf; giấy 141
17005 Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước biển Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước biển Doc; .pdf; giấy 53
17006 Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường trầm tích biển Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường trầm tích biển Doc; .pdf; giấy 36
17007 Cập nhật số liệu về hiện trạng đa dạng sinh học biển Cập nhật số liệu về hiện trạng đa dạng sinh học biển Doc; .pdf; giấy 43
17008 Thuê chuyên gia tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện 03 dự thảo báo cáo Thuê chuyên gia tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện 03 dự thảo báo cáo Doc; .pdf; giấy
17009 Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển Doc; .pdf; giấy 175
17010 Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo Doc; .pdf; giấy 117
17011 Hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng quan Hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng quan Doc; .pdf; giấy 126
17012 Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ
17013 Báo cáo niên độ năm 2018 Báo cáo niên độ năm 2018 Doc; .pdf; giấy 26
17014 Báo cáo niên độ năm 2019 Báo cáo niên độ năm 2019 Doc; .pdf; giấy 108
17015 Báo cáo niên độ năm 2020 Báo cáo niên độ năm 2020 Doc; .pdf; giấy 35
17016 Báo cáo tổng kết dự án Báo cáo tổng kết dự án Doc; .pdf; giấy 187
17017 Đĩa sản phẩm giao nộp Đĩa sản phẩm giao nộp DVD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *