Tên dự án

Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (đề án 47)

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (40)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16896 Báo cáo xây dựng CSDL ( báo cáo theo TT26) Báo cáo xây dựng CSDL ( báo cáo theo TT26)
16897 M1.1.Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu M1.1.Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu Giấy; doc 11
16898 M1.2.Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết M1.2.Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết Giấy; doc 39
16899 M1.3. Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập và cơ sở dữ liệu M1.3. Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập và cơ sở dữ liệu Giấy; doc 18
16900 M1.4.Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu M1.4.Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Giấy; doc 10
16901 M1.5.Bảng quy đổi đối tượng quản lý M1.5.Bảng quy đổi đối tượng quản lý Giấy; doc 3
16902 M2.1.Thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu M2.1.Thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Giấy; doc 49
16903 M2.2.Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu M2.2.Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu Giấy; doc 24
16904 M2.3.Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu M2.3.Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu Giấy; doc 3
16905 M1.3. Báo cáo kết quả thực hiện nhập danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu M1.3. Báo cáo kết quả thực hiện nhập danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Giấy; doc 4
16906 M4.1.Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đối dữ liệu M4.1.Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đối dữ liệu Giấy; doc 2
16907 M6.1.Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm M6.1.Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm Giấy; doc 3
16908 M6.2.Báo cáo kết quả sửa chữa M6.2.Báo cáo kết quả sửa chữa Giấy; doc 3
16909 M6.3.Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng M6.3.Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng Giấy; doc 8
16910 Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm
16911 P1.1. Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm P1.1. Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm Giấy; doc 5
16912 P1.2. Báo các xác định yêu cầu phần mềm P1.2. Báo các xác định yêu cầu phần mềm Giấy; doc 7
16913 P1.3. Báo các quy đổi trường hợp sử dụng P1.3. Báo các quy đổi trường hợp sử dụng Giấy; doc 2
16914 P2.2. Tài liệu mô tả biểu đồ trường hợp sử dụng nghiệp vụ P2.2. Tài liệu mô tả biểu đồ trường hợp sử dụng nghiệp vụ Giấy; doc 10
16915 Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm Giấy; doc 57
16916 Báo cáo thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng Báo cáo thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng Giấy; doc 16
16917 Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự Giấy; doc 36
16918 Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp Giấy; doc 60
16919 P5.1. Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình P5.1. Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình Giấy; doc 5
16920 P5.2. Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống P5.2. Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống Giấy; doc 6
16921 P5.3. Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống P5.3. Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống Giấy; doc 5
16922 Cơ sở dữ liệu (10 đảo) Cơ sở dữ liệu (10 đảo)
16923 Cụm đảo Vĩnh Thực – Cô Tô Cụm đảo Vĩnh Thực – Cô Tô .mdb
16924 Cụm đảo Vân Đồn Cụm đảo Vân Đồn .mdb
16925 Đảo Bạch Long Vĩ Đảo Bạch Long Vĩ .mdb
16926 Đảo Cồn Cỏ Đảo Cồn Cỏ .mdb
16927 Đảo Lý Sơn Đảo Lý Sơn .mdb
16928 Đảo Phú Quý Đảo Phú Quý .mdb
16929 Cụm đảo Côn Đảo Cụm đảo Côn Đảo .mdb
16930 Quần đảo Trường Sa Quần đảo Trường Sa .mdb
16931 Đảo Hòn Khoai Đảo Hòn Khoai .mdb
16932 Đảo Thổ Chu Đảo Thổ Chu .mdb
16933 Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết Giấy; .doc 90
16934 Mô hình dữ liệu Mô hình dữ liệu .xml
16935 Đĩa SP TP8- đảo Đĩa SP TP8- đảo 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *