Tên dự án

Dự án thành phần 8 “Cập nhật dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên - môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn quan trọng” thuộc Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (127)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16768 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh
16769 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
16770 Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16771 Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển .dgn 14
16772 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối
16773 Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối .tif 14
16774 Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển .dgn 14
16775 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển
16776 Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16777 Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển .dgn 14
16778 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển File số
16779 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16780 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối .tif 14
16781 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16782 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề File số
16783 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
16784 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16785 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16786 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
16787 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 14
16788 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 14
16789 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
16790 Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16791 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16792 Biên tập lớp thông tin chuyên đề Biên tập lớp thông tin chuyên đề File số
16793 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll .shp 14
16794 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển .shp 14
16795 Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển .shp 14
16796 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển
16797 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa đông 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa đông 03 thông số Giấy; .doc 1
16798 2. Danh mục sản phẩm Quý II 2. Danh mục sản phẩm Quý II
16799 Loại sản phẩm Loại sản phẩm Định dạng Khối lượng
16800 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh File số
16801 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
16802 Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16803 Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển .dgn 14
16804 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối
16805 Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối .tif 14
16806 Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển .dgn 14
16807 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển
16808 Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16809 Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển .dgn 14
16810 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển File số
16811 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16812 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối .tif 14
16813 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16814 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề File số
16815 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
16816 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16817 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16818 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
16819 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 14
16820 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 14
16821 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
16822 Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16823 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16824 Biên tập lớp thông tin chuyên đề Biên tập lớp thông tin chuyên đề File số
16825 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll .shp 14
16826 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển .shp 14
16827 Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển .shp 14
16828 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển
16829 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa xuân 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa xuân 03 thông số Giấy; .doc 1
16830 3. Danh mục sản phẩm Quý III 3. Danh mục sản phẩm Quý III
16831 Loại sản phẩm Loại sản phẩm Định dạng Khối lượng
16832 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh File số
16833 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
16834 Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16835 Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển .dgn 14
16836 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối
16837 Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối .tif 14
16838 Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển .dgn 14
16839 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển
16840 Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16841 Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển .dgn 14
16842 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển File số
16843 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16844 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối .tif 14
16845 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16846 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề File số
16847 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
16848 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16849 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16850 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
16851 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 14
16852 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 14
16853 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
16854 Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16855 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16856 Biên tập lớp thông tin chuyên đề Biên tập lớp thông tin chuyên đề File số
16857 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll .shp 14
16858 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển .shp 14
16859 Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển .shp 14
16860 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển
16861 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa hạ 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa hạ 03 thông số Giấy; .doc 1
16862 4. Danh mục sản phẩm Quý IV 4. Danh mục sản phẩm Quý IV
16863 Loại sản phẩm Loại sản phẩm Định dạng Khối lượng
16864 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh File số
16865 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
16866 Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16867 Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển .dgn 14
16868 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối
16869 Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối .tif 14
16870 Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển .dgn 14
16871 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển
16872 Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16873 Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển .dgn 14
16874 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển File số
16875 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16876 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối .tif 14
16877 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16878 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề File số
16879 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
16880 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16881 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16882 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
16883 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 14
16884 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 14
16885 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
16886 Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16887 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16888 Biên tập lớp thông tin chuyên đề Biên tập lớp thông tin chuyên đề File số
16889 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll .shp 14
16890 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển .shp 14
16891 Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển .shp 14
16892 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển
16893 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa thu 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa thu 03 thông số Giấy; .doc 1
16894 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường năm 2021 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường năm 2021 03 thông số Giấy; .doc 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *