Tên dự án

Giám sát, theo dõi định kỳ (03 tháng/lần) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; theo dõi cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển (Tỷ lệ 1:1.000.000) thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường” (04 quý năm 2021)

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (44)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16723 Nội dung 1: Tổng quan chi tiết về hiện trạng và tình hình sử dụng mã nguồn mở hiện nay trên thế giới và trong nước Nội dung 1: Tổng quan chi tiết về hiện trạng và tình hình sử dụng mã nguồn mở hiện nay trên thế giới và trong nước
16724 Thuyết minh đề tài Thuyết minh đề tài Pdf; giấy 49
16725 Báo cáo tổng quan và đánh giá chi tiết về hiện trạng mnm trong nước Báo cáo tổng quan và đánh giá chi tiết về hiện trạng mnm trong nước Pdf; giấy 13
16726 Báo cáo tổng quan và đánh giá hiện trạng mnm thế giới Báo cáo tổng quan và đánh giá hiện trạng mnm thế giới Pdf; giấy 16
16727 Nội dung 2: Lựa chọn và tìm hiểu các phần mềm mã nguồn mở được lựa chọn để phát triển sản phẩm phần mềm: Hệ điều hành, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Các phần mềm GIS, Các phần mềm dịch vụ tại máy chủ, Các chương trình biên dịch mã nguồn. Nội dung 2: Lựa chọn và tìm hiểu các phần mềm mã nguồn mở được lựa chọn để phát triển sản phẩm phần mềm: Hệ điều hành, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Các phần mềm GIS, Các phần mềm dịch vụ tại máy chủ, Các chương trình biên dịch mã nguồn.
16728 Báo cáo lựa chọn các chương trình biên dịch mã nguồn Báo cáo lựa chọn các chương trình biên dịch mã nguồn Pdf; giấy 15
16729 Báo cáo lựa chọn các phần mềm dịch vụ tại máy chủ Báo cáo lựa chọn các phần mềm dịch vụ tại máy chủ Pdf; giấy 16
16730 Báo cáo lựa chọn các phần mềm geographic information system (gis) Báo cáo lựa chọn các phần mềm geographic information system (gis) Pdf; giấy 16
16731 Báo cáo lựa chọn hệ điều hành Báo cáo lựa chọn hệ điều hành Pdf; giấy 22
16732 Báo cáo lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Báo cáo lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Pdf; giấy 19
16733 Báo cáo tổng hợp các phần mềm được lựa chọn Báo cáo tổng hợp các phần mềm được lựa chọn Pdf; giấy 11
16734 Nội dung 3: Xây dựng Phần mềm cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển trong môi trường mạng (Dự toán được xây dựng theo Thông tư số 26….) Nội dung 3: Xây dựng Phần mềm cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển trong môi trường mạng (Dự toán được xây dựng theo Thông tư số 26….)
16735 báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm Pdf; giấy 6
16736 báo cáo xác định yêu cầu phần mềm báo cáo xác định yêu cầu phần mềm Pdf; giấy 14
16737 báo cáo quy đổi trường hợp sử dụng báo cáo quy đổi trường hợp sử dụng Pdf; giấy 3
16738 tài liệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tài liệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Pdf; giấy 7
16739 tài liệu mô tả biểu đồ trường hợp sử dụng nghiệp vụ tài liệu mô tả biểu đồ trường hợp sử dụng nghiệp vụ Pdf; giấy 12
16740 báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm Pdf; giấy 44
16741 báo cáo thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng báo cáo thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng Pdf; giấy 26
16742 báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự Pdf; giấy 27
16743 báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp Pdf; giấy 42
16744 báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình Pdf; giấy 8
16745 báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thông báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thông Pdf; giấy 8
16746 báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thông báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thông Pdf; giấy 5
16747 báo cáo tổng kết kỹ thuật báo cáo tổng kết kỹ thuật Pdf; giấy 28
16748 tài liệu hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn sử dụng Pdf; giấy 17
16749 THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ DỮ LIỆU MẪU THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ DỮ LIỆU MẪU
16750 báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin, dữ liệu báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin, dữ liệu Pdf; giấy 9
16751 danh mục đối tượng quản lý danh mục đối tượng quản lý Pdf; giấy 13
16752 danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu Pdf; giấy 13
16753 báo cáo quy định khung dm dl, siêu dữ liệu báo cáo quy định khung dm dl, siêu dữ liệu Pdf; giấy 4
16754 báo cáo thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu báo cáo thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Pdf; giấy 33
16755 báo cáo thuyết minh mô hình csdl báo cáo thuyết minh mô hình csdl Pdf; giấy 36
16756 báo cáo kiểm tra mhdl trên dữ liệu mẫu báo cáo kiểm tra mhdl trên dữ liệu mẫu Pdf; giấy 9
16757 Nội dung 4: Vận hành thử nghiệm để hiệu chỉnh phần mềm Nội dung 4: Vận hành thử nghiệm để hiệu chỉnh phần mềm
16758 Vận hành thử nghiệm tại Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Vận hành thử nghiệm tại Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam
16759 Dữ liệu mẫu đã được nhập vào cơ sở dữ liệu Dữ liệu mẫu đã được nhập vào cơ sở dữ liệu
16760 Báo cáo kiểm tra chức năng phần mềm Báo cáo kiểm tra chức năng phần mềm Pdf; giấy 7
16761 Báo cáo đánh giá Báo cáo đánh giá Pdf; giấy 11
16762 Báo cáo tóm tắt Báo cáo tóm tắt Pdf; giấy 12
16763 Báo cáo tổng hợp Báo cáo tổng hợp Pdf; giấy 47
16764 Tài liệu thiết kế giao diện và mã nguồn Tài liệu thiết kế giao diện và mã nguồn Pdf; giấy 13
16765 Bài báo Bài báo Pdf; giấy 7
16766 Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên DVD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *