Tên dự án

Đề tài "Nghiên cứu áp dụng và xây dựng mã nguồn mở vào việc khai tác và phát triển cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển"

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (48)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16675 Thuyết minh dự án Thuyết minh dự án Pdf; giấy 1
16676 Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết Pdf; giấy 1
16677 Chứng chỉ đào tạo văn thư – lưu trữ Chứng chỉ đào tạo văn thư – lưu trữ Giấy 6
16678 Xây dựng cơ sở dữ liệu kho lưu trữ Xây dựng cơ sở dữ liệu kho lưu trữ
16679 Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu (M1.1) Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu (M1.1) Pdf; giấy 1
16680 Danh mục các ĐTQL và các thông tin chi tiết (M1.2) Danh mục các ĐTQL và các thông tin chi tiết (M1.2) Pdf; giấy 1
16681 Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào CSDL (M1.3) Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào CSDL (M1.3) Pdf; giấy 1
16682 Báo cáo quy định khung danh mục thông tin dữ liệu, siêu dữ liệu (M1.4) Báo cáo quy định khung danh mục thông tin dữ liệu, siêu dữ liệu (M1.4) Pdf; giấy 1
16683 Báo cáo quy đổi ĐTQL (M1.5) Báo cáo quy đổi ĐTQL (M1.5) Pdf; giấy 1
16684 Báo cáo thuyết minh mô hình danh mục thông tin dữ liệu, siêu dữ liệu (M2.1) Báo cáo thuyết minh mô hình danh mục thông tin dữ liệu, siêu dữ liệu (M2.1) Pdf; giấy 1
16685 Báo cáo thuyết minh mô hình thông tin dữ liệu (M2.2) Báo cáo thuyết minh mô hình thông tin dữ liệu (M2.2) Pdf; giấy 1
16686 Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình thông tin dữ liệu trên dữ liệu mẫu (M2.3) Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình thông tin dữ liệu trên dữ liệu mẫu (M2.3) Pdf; giấy 1
16687 Báo cáo kết quả thực hiện (M3.1) Báo cáo kết quả thực hiện (M3.1) Pdf; giấy 1
16688 Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu (M4.1) Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu (M4.1) Pdf; giấy 1
16689 Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu (M4.2) Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu (M4.2) Pdf; giấy 1
16690 Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm (M6.1) Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm (M6.1) Pdf; giấy 1
16691 Báo cáo kết quả sửa chữa (M6.2) Báo cáo kết quả sửa chữa (M6.2) Pdf; giấy 1
16692 Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng (M6.3) Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng (M6.3) Pdf; giấy 1
16693 Báo cáo kết quả thực hiện (M7.1) Báo cáo kết quả thực hiện (M7.1) Pdf; giấy 1
16694 Mô hình CSDL Mô hình CSDL .xml 1
16695 CSDL kho lưu trữ CSDL kho lưu trữ .sql 1
16696 Xây dựng Phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu kho lưu trữ Xây dựng Phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu kho lưu trữ
16697 Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm (P1.1) Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm (P1.1) Pdf; giấy 1
16698 Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm (P1.2) Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm (P1.2) Pdf; giấy 1
16699 Tài liệu mô hình hóa chi tiết quy trình nghiệp vụ (P2.1) Tài liệu mô hình hóa chi tiết quy trình nghiệp vụ (P2.1) Pdf; giấy 1
16700 Tài liệu mô tả biểu đồ THSD nghiệp vụ (P2.2) Tài liệu mô tả biểu đồ THSD nghiệp vụ (P2.2) Pdf; giấy 1
16701 Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm (P3.1) Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm (P3.1) Pdf; giấy 1
16702 Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD (P3.2) Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD (P3.2) Pdf; giấy 1
16703 Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự (P3.3) Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự (P3.3) Pdf; giấy 1
16704 Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp (P3.4) Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp (P3.4) Pdf; giấy 1
16705 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ văn thư tổng cục. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ văn thư tổng cục. Giấy 4
16706 Báo cáo tổng kết công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại văn thư tổng cục. Báo cáo tổng kết công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại văn thư tổng cục. Giấy 1
16707 Phần mềm quản lý dữ liệu thư viện Phần mềm quản lý dữ liệu thư viện 1
16708 Hồ sơ đấu thầu gói mua sắm thiết bị Hồ sơ đấu thầu gói mua sắm thiết bị
16709 Hồ sơ yêu cầu Hồ sơ yêu cầu giấy 1
16710 Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu giấy 1
16711 Quyết định thành lập tổ thẩm định Quyết định thành lập tổ thẩm định giấy 1
16712 Báo cáo thẩm định HSYC Báo cáo thẩm định HSYC giấy 1
16713 Quyết định phê duyệt HSYC Quyết định phê duyệt HSYC giấy 1
16714 Quyết định phê duyệt KHLCNT Quyết định phê duyệt KHLCNT giấy 1
16715 Biên bản mở thầu Biên bản mở thầu giấy 1
16716 Biên bản chấm thầu Biên bản chấm thầu giấy 1
16717 Báo cáo đánh giá HSĐX Báo cáo đánh giá HSĐX giấy 1
16718 Báo cáo thẩm định KQCHCT Báo cáo thẩm định KQCHCT giấy 1
16719 Quyết định phê duyệt KQLCNT Quyết định phê duyệt KQLCNT giấy 1
16720 Hợp đồng mua sắm TB Hợp đồng mua sắm TB giấy 1
16721 Báo đấu thầu Báo đấu thầu giấy 1
16722 Hồ sơ đề xuất Hồ sơ đề xuất giấy 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *