Tên dự án

Giám sát tình hình biến động các đảo đang có hoạt động cải tạo, bồi đắp thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tỷ lệ1/5.000” thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Jan-00

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (21)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16546 Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu .doc; giấy 1
16547 Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu .doc; giấy 84
16548 Thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu .doc; giấy 47
16549 Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu .doc; giấy 1
16550 Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết .doc 11
16551 Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu .doc 2
16552 Báo cáo quy đổi đối tượng quản lý Báo cáo quy đổi đối tượng quản lý .doc 1
16553 Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình CSDL trên dữ liệu mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình CSDL trên dữ liệu mẫu .doc 2
16554 Mô hình CSDL Mô hình CSDL .Xml
16555 Mảnh bản đồ Mảnh bản đồ Mxd; gdb 111
16556 Thuyết minh dự án Thuyết minh dự án .doc; giấy 1
16557 Thuyết minh dự án và điều chỉnh dự án 2015 Thuyết minh dự án và điều chỉnh dự án 2015 giấy 1
16558 Thiết kế kỹ thuật và dự toán điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật và dự toán điều chỉnh .doc; giấy 1
16559 Báo cáo kết quả thực hiện dự án(khối lượng thực hiện năm 2014 - 2015) Báo cáo kết quả thực hiện dự án(khối lượng thực hiện năm 2014 - 2015) .doc; giấy 1
16560 Báo cáo kiểm tra kỹ thuật, xác định chất lượng sản phẩm thực hiện năm 2014- 2015 Báo cáo kiểm tra kỹ thuật, xác định chất lượng sản phẩm thực hiện năm 2014- 2015 .doc 1
16561 Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu, chất lượng, khối lượng thực hiện năm 2014-2015 Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu, chất lượng, khối lượng thực hiện năm 2014-2015 .doc 1
16562 Báo cáo tổng kết kỹ thuật kết quả thực hiện năm 2014-2015 Báo cáo tổng kết kỹ thuật kết quả thực hiện năm 2014-2015 .doc 1
16563 Biên bản bàn giao sản phẩm Biên bản bàn giao sản phẩm Giấy 1
16564 Báo cáo tổng kết dự án Báo cáo tổng kết dự án .doc; giấy 1
16565 Phụ lục bảng tổng hợp khối lượng công việc Phụ lục bảng tổng hợp khối lượng công việc Giấy 1
16566 Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên DVD 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *